opłaty związane z użytkowaniem dróg

 

Opłaty związane z użytkowaniem drógKorzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za:parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
 zwolnione od tej opłaty są pojazdy:

 • Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej, służb ratowniczych,
 • zarządów dróg,
 • Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,
 • wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej;
 • autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.
 • przejeżdżające w ramach pomocy humanitarnej lub medycznej. (Zwolnienie następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez ministra właściwego do spraw transportu, na wniosek podmiotu występującego o takie zwolnienie.)

Opłatę tą pobiera zarzadca drogi. Opłatę pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo.  Strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej. Stawki za opłaty w strefie płatnego postoju ustala Rada Gminy na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), przy uwzględnieniu opinii zarzadców dróg zlokalizowanychw strefie.  Wprowadzone opłaty mogą byc uiszczane jednorazownolub w formie opłaty abonamentowych lub zryczałtowanych. Można takze przyjać zerową stawkę opłaty dla niektórych użytkowników drogi. Stawki jednorazowe nie mogą przekroczyć granic: 

max. stawkamax. stawkamax. stawkamax. stawka
pierwsza hdruga htrzecia hczwarta h i kolejne
3 zł

3, 60 zł(120% stawki za
poprzednią h)
4, 32 zł(120 % stawki za
poprzednią h)
3 zł(nie wiecej niż za
pierwszą godzinę)

Ustalone opłaty mogą być zróżnicowane w zależności od miejsca parkowania. Opłata jednorazowa może być pobierana za pomocą parkomentu lub systemów wpłatności smsem. Organ zarzadzajacy ruchem na drogach w uzgodnieniu z zarządcą drogi wyznacza w strefie płatnego parkowania miejsca przeznaczone na parkowanie, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie oznakowanych pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. Może także wyznaczać w strefie płatnego parkowania zastrzeżone stanowiska postojowe (koperty) w celukorzystania z nich na prawach wyłączności w określonych godzinach lub całodobowo.


przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych
  zwolnione od tej opłaty są pojazdy:

 • Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej, służb ratowniczych,
 • zarządów dróg,
 • Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,
 • wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej;
 • autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.
 • przejeżdżające w ramach pomocy humanitarnej lub medycznej. (Zwolnienie następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez ministra właściwego do spraw transportu, na wniosek podmiotu występującego o takie zwolnienie.)

  Opłaty ustala się przy udzielaniu zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku odstąpienia od dokonania przejazdu przed terminem określonym w zezwoleniu opłata podlega zwrotowi, przez organ który ją pobrał.Opłatę pobiera się za: 1. jednorazowy przejazd w wyznaczonym czasie, po ustalonej trasie, pojazdu nienormatywnego; Opłatę ustala się jako iloczyn liczby kilometrów  przejazdu pojazdu nienormatywnego i stawki opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wielkości parametru tego pojazdu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wielkości więcej niż jednego parametru opłatę ustala się jako sumę opłat z tytułu każdego przekroczenia. Jeżeli przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi występują na kilku osiach pojedynczych lub osiach wielokrotnych pojazdu, opłatę ustala się jako sumę opłat z tytułu każdego przekroczenia.
Stawki opłat określa załącznik nr 1 do Ustawy o drogach publicznych
Opłatę ustala i pobiera Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad lub upoważniona przez niego państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna. Opłata jest pobierana przed wydaniem zezwolenia. 2. jednorazowy przejazd po drogach krajowych, w wyznaczonym czasie, pojazdu nienormatywnego, który przekracza granicę państwa; Stawki opłat wynoszą:150 zł -za przekroczenie dopuszczalnej długości pojazdu nie więcej niż o 2 m;150 zł -za przekroczenie dopuszczalnej szerokości pojazdu nieprzekraczającej 3 m;450 zł  -za przekroczenie dopuszczalnych wielkości nacisków osi pojedynczych lub składowych do 15 %. Opłatę pobiera się przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opłatę ustala i pobiera naczelnik urzędu celnego. Popiera się ją przed wydaniem zezwolenia. Opłata jest pobierana przed wydaniem zezwolenia. 3. przejazdy pojazdu nienormatywnego na podstawie zezwolenia wydanego na czas określony; Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn liczby dni ważności zezwolenia i stawki opłaty dziennej która wynosi: 10 zł – za przekroczenie dopuszczalnej szerokości pojazdu;5 zł – za każdy rozpoczęty 1 m ponad dopuszczalną długość pojazdu. Opłatę ustala i pobiera starosta. Opłata jest pobierana przed wydaniem zezwolenia.
4. przejazdy pojazdu nienormatywnego na podstawie zezwolenia wydanego na czas nieokreślonyStawka opłaty wynosi 20 zł. Opłatę ustala i pobiera starosta. Opłata jest pobierana przed wydaniem zezwolenia. 

ROZPORZĄDZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY1)z dnia 26 lipca 2004 r.w sprawie kosztów związanych z określeniem tras przejazdu(Dz. U. z 2004r. Nr 170, poz. 1792)

przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), za które uważa się także zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej.
 zwolnione od tej opłaty są pojazdy: 

 • Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej, służb ratowniczych,
 • zarządów dróg,
 • Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,
 • wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej;
 • autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.
 • Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi;
 • służb ratowniczych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celnej oraz Policji;
 • zarządcy dróg krajowych wykorzystywane do utrzymania tych dróg. 
 • przejeżdżające w ramach pomocy humanitarnej lub medycznej. (Zwolnienie następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez ministra właściwego do spraw transportu, na wniosek podmiotu występującego o takie zwolnienie.)

Opłaty za przejazd po drogach krajowych są ustalone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokosci stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. z 2011r. Nr 80, poz. 433)

 – pobierz rozporzadzenie

Zobacz też: Elektroniczny pobór opłatKorzystający z dróg publicznych mogą być obowiązani do ponoszenia opłat za:


przejazdy przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciągach dróg publicznych
 zwolnione od tej opłaty są pojazdy: 

 • Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej, służb ratowniczych,
 • zarządów dróg,
 • Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,
 • wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej;
 • autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.
 • przejeżdżające w ramach pomocy humanitarnej lub medycznej. (Zwolnienie następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez ministra właściwego do spraw transportu, na wniosek podmiotu występującego o takie zwolnienie.)

Opłata ta może być pobierana za przejazd pojazdów przez obiekt mostowy lub tunel, którego długość jest większa niż 400 m. Przez długość obiektu mostowego lub tunelu należy rozumieć długość całkowitą obiektu podaną w dokumentach ewidencyjnych obiektu mostowego lub tunelu, prowadzonych zgodnie z przepisami w sprawie numeracji i ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli i promów. Ustalono następujące kategorie pojazdów w celu określania wysokości opłaty:

 1. kategoria 1 – trójkołowe lub czterokołowe pojazdy samochodowe o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg;
 2. kategoria 2  – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusów, oraz zespoły tych pojazdów;
 3. kategoria 3 – autobusy o dwóch osiach, ciągniki samochodowe bez naczep;
 4. kategoria 4  – samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, autobusy o trzech i więcej osiach, pojazdy członowe o całkowitej liczbie osi do pięciu;
 5. kategoria 5  – zespoły pojazdów składające się z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i przyczepy albo z autobusu i przyczepy oraz pojazdy członowe o całkowitej liczbie osi powyżej pięciu, a także pojazdy specjalne.

Organ ustawodawczy jednostki samorządu terytorialnego może w drodze uchwały ustalić wysokość opłaty, z tym że jednorazowa opłata za  nie może przekroczyć dla: 1) pojazdu kategorii 1 – 4 zł;2) pojazdu kategorii 2 – 5 zł;3) pojazdu kategorii 3 – 6 zł;4) pojazdu kategorii 4 – 8 zł;5) pojazdu kategorii 5 – 9 zł. Organ może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowaną oraz zerową stawkę opłaty dla niektórych użytkowników drogi. 


przeprawy promowe na drogach publicznych
 zwolnione od tej opłaty są pojazdy: 

 • ciągniki rolnicze i inne maszyny rolnicze;
 • oznakowane pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdy zaopatrzone w kartę parkingową.
 • Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej, służb ratowniczych,
 • zarządów dróg,
 • Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,
 • wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej;
 • autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły
 • przejeżdżające w ramach pomocy humanitarnej lub medycznej. (Zwolnienie następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez ministra właściwego do spraw transportu, na wniosek podmiotu występującego o takie zwolnienie.)

Ustalono następujące kategorie pojazdów w celu określania wysokości opłaty:

 1. kategoria 1 – trójkołowe lub czterokołowe pojazdy samochodowe o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg;
 2. kategoria 2  – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusów, oraz zespoły tych pojazdów;
 3. kategoria 3 – autobusy o dwóch osiach, ciągniki samochodowe bez naczep;
 4. kategoria 4  – samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, autobusy o trzech i więcej osiach, pojazdy członowe o całkowitej liczbie osi do pięciu;
 5. kategoria 5  – zespoły pojazdów składające się z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i przyczepy albo z autobusu i przyczepy oraz pojazdy członowe o całkowitej liczbie osi powyżej pięciu, a także pojazdy specjalne.

Organ ustawodawczy jednostki samorządu terytorialnego może w drodze uchwałyustalić wysokość opłaty, z tym że jednorazowa opłata za przewóz promem nie może przekroczyć dla:1) jednej osoby – 3 zł;2) jednego zwierzęcia – 3 zł;3) jednej sztuki bagażu – 5 zł;4) pojazdu:a) kategorii 1 – 8 zł,b) kategorii 2 – 10 zł,c) kategorii 3 – 12 zł,d) kategorii 4 – 15 zł,e) kategorii 5 – 18 złOrgan może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowaną oraz zerową stawkę opłaty dla niektórych użytkowników drogi. 

Nie pobiera się opłaty za przewóz osób od kierowcy przewożonego pojazdu.3. Nie pobiera się opłaty za przewóz zwierzęcia przewożonego jako bagaż ręczny.4. Nie pobiera się opłaty za przewóz bagażu od osoby przewożącej bagaż ręczny, którego masa nie przekracza 20 kg na osobę.

Zobacz też: Zajecie pasa drogowego