przeglądu stanu technicznego

Dokonywanie przeglądu stanu technicznego obiektów budowlanych i budowli wynika z art. 62 ust. 1 pkt 1 i  2 ustawy Prawo budowlane  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)

Art. 62. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:

1)   okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a)  elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b)  instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c)  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
2)   okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu b udowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

W/w kontrole mogą być przeprowadzone tylko przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Zgodnie z prawem budowlanym, w trakcie przeprowadzania okresowej kontroli należy sprawdzić wykonanie zaleceń z kontroli poprzedniej. Ponadto właświwy organ (powiatowy inspektor nadzoru budowlanego; wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego lub Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego) w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska moze nakazać wykonanie kionstroli. 

Do obowiązków zarządcy drogi należy dokonywanie w/w przeglądów dla dróg publicznych oraz drogowych obiektów inżynierskich. Drogowe obiekty inżynierskie zostały zdefiniowane w § 1 ust. 2 rorządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Z 2000r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.)

Do obiektów inżynierskich zalicza się:
1. obiekty mostowe,
2. tunele,
3. przepusty,
4. konstrukcje oporowe.

Przegląd stanu technicznego drogi

 • droga – budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym;
  USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 260 z pózn. zm.)

CPV: 71631480-8 Usługi kontroli dróg

Metoda BIKB-IBDM

Metoda ta została opracowana przez Biuro Inżynierskie K.Błażejowskiego w latach 1997-1998 i rozwijana we współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie.
Metoda ta jest stosowana najczęsciej do przglądów dróg kategorii gminnej i powiatowej.
Na ocenę końcową najwięksdzy wpływ mają:
1. uszkodzenia powierzchniowe,
2. odkształcenia nawierzchni,
3. uszkodzenia strukturalne.

System Oceny Stanu Nawierzchni SOSN

Metoda została opracoiwana przez GDDKiA.
W metodzie są uwzględmnione następujące uszkodzenia:
1. pęknięcia siatkowe,
2. pęknięcia pojedyncze, w tym:
• pęknięcia podłużne,
• pęknięcia poprzeczne,
3. łaty.
4. wyboje.
5. ubytki ziaren lub lepiszcza.

Przegląd stanu technicznego obiektu mostowego

 • obiekt mostowy – budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, w szczególności: most, wiadukt, estakadę, kładkę
  USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 260 z pózn. zm.)

CPV: 71631450-9 Usługi kontroli mostów

Przegląd stanu technicznego tunelu

 • tunel – budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji przez przeszkodę terenową lub pod nią, w tym przejście podziemne;
  USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 260 z pózn. zm.)

CPV: 71631400-4 Usługi nadzoru technicznego konstrukcji inżynieryjnych

Przegląd stanu technicznego przepustu

 • przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp drogi;
  USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 260 z pózn. zm.)

CPV: 71631400-4 Usługi nadzoru technicznego konstrukcji inżynieryjnych

Przepusty o świetle otworu poniżej 150 cm stanowią integralną część drogi i ich stan jest poddawany kontroli przy wykonywaniu przeglądu drogi. Zgodnie § 15 ust. 1 rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r.w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Z 2005r. Nr 67, poz 582 z późn. zm) wykaz obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów prowadzi się dla wszystkich obiektów mostowych, tuneli, promów i przepustów o świetle otworu równym lub większym niż 150 cm.

Przegląd stanu technicznego konstrukcji oporowej

 • konstrukcja oporowa – budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie stateczności nasypu lub wykopu;
  USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 260 z pózn. zm.)

CPV: 71631400-4 Usługi nadzoru technicznego konstrukcji inżynieryjnych

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zostały wykonane następujące opracowania: 

 • Instrukcje przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich (stanowiące załącznik do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku)
 • Zasady stosowania skali ocen punktowych  stanu technicznego  i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich (stanowiące załącznik do Zarządzenia nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2008 roku)
 • Instrukcja do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych (stanowiąca załącznik do Zarządzenia Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg  Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2004 roku)

Opracowania te, wraz ze wzorami z protokołów są do pobrania ze strony GDDKiA pod adresem: materiały pomocnicze GDDKiA

Powyższe wytyczne są obligatoryjnie stosowane na drogach kategorii krajowej, jednak ich szczegółowe opracowanie oraz jednak brak formalnych wymagań dotyczących samych przeglądów jak i dokumentów pokontrolnych dla dróg niższych kategorii sprawia iż standard opracowany przez GDDKiA jest wykorzystywany przy przeglądach obiektów mostowych na drogach wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych.