przejazdy i przejścia kolejowe

skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi

Przejazdy i przejścia kolejowe, na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1744 z późn. zm.) dzielimy na następujące kategorie: 

 • kategoria A – przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany:
  a)przez uprawnionych pracowników zarządcy kolei lub przewoźnika kolejowego, posiadających wymagane kwalifikacje,
  b) przy pomocy sygnałów ręcznych albo systemów lub urządzeń przejazdowych wyposażonych w rogatki zamykające całą szerokość jezdni oraz sygnalizatory drogowe;
 • kategoria B – przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany przy pomocy samoczynnych systemów przejazdowych, wyposażonych w sygnalizatory drogowe i rogatki zamykające ruch drogowy w kierunku:
  a)wjazdu na przejazd albo
  b)wjazdu na przejazd i zjazdu z przejazdu;
 • kategoria C – przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany przy pomocy samoczynnych systemów przejazdowych wyposażonych tylko w sygnalizatory drogowe;
 • kategoria D – przejazdy kolejowo-drogowe, które nie są wyposażone w systemy i urządzenia zabezpieczenia ruchu;
 • kategoria E – przejścia wyposażone w:
  a)półsamoczynne systemy przejazdowe lub samoczynne systemy przejazdowe albo
  b)kołowrotki, barierki lub labirynty;
 • kategoria F – przejazdy kolejowo-drogowe lub przejścia zlokalizowane na drogach wewnętrznych,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. u. z 2015 r. poz. 1744 z późn. zm.)

załącznik nr 2 do rozporządzenia- wzór metryki przejazdu kolejowego

PRZEJAZD KATEGORII A:

Do kategorii A zalicza się przejazdy kolejowo-drogowe, na których:
1) droga publiczna na jednym przejeździe kolejowo-drogowym przecina więcej niż trzy tory lub
2) droga publiczna przecina tory, po których, zgodnie z regulaminem technicznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, lub regulaminem pracy bocznicy kolejowej, przejeżdżają staczane lub odrzucane podczas rozrządu wagony, lub
3) nie są spełnione warunki techniczne określone dla kategorii B, C lub D 

PRZEJAZD KATEGORII B:

Do kategorii B zalicza się przejazdy kolejowo-drogowe obejmujące skrzyżowania linii kolejowych lub bocznic kolejowych z drogami publicznymi, na których:
1) iloczyn ruchu jest równy lub większy od liczby 150 000 lub
2) linia kolejowa lub bocznica kolejowa krzyżuje się z drogą krajową 

PRZEJAZD KATEGORII C:

Do kategorii C zalicza się przejazdy kolejowo-drogowe obejmujące skrzyżowania linii kolejowych lub bocznic kolejowych z drogami publicznymi, na których ruch kolejowy na danym odcinku linii kolejowej lub bocznicy kolejowej jest prowadzony z maksymalną prędkością nie większą niż 140 km/h oraz:
1) iloczyn ruchu jest równy lub większy od liczby 60 000 i mniejszy od liczby 150 000 lub
2) iloczyn ruchu jest mniejszy od liczby 60 000, a widoczność przejazdu kolejowo-drogowego nie odpowiada warunkom technicznym określonym dla przejazdu kolejowo-drogowego kategorii D.

PRZEJAZD KATEGORII D:

Do kategorii D zalicza się przejazdy kolejowo-drogowe obejmujące skrzyżowania linii kolejowych lub bocznic kolejowych z drogami publicznymi, na których:
1) iloczyn ruchu jest mniejszy od liczby 60 000, a ruch kolejowy na danym odcinku linii kolejowej lub bocznicy kolejowej jest prowadzony z prędkością maksymalną nie większą niż 120 km/h oraz są spełnione warunki widoczności wskazane w części B załącznika nr 3 do rozporządzenia albo
2) bez względu na warunki widoczności dopuszczalna prędkość pociągu na przejeździe kolejowo-drogowym nie przekracza 20 km/h.

PRZEJŚCIE KATEGORII E:

Do kategorii E zalicza się przejścia przez tory kolejowe.

PRZEJŚCIE KATEGORII F:

 Do kategorii F zalicza się przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia zlokalizowane na drogach wewnętrznych.

Bieżące utrzymanie przejazdów kolejowych:

Na podstawie Art. 28 ust. 1. ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm. ) „budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg z liniami kolejowymi w poziomie szyn, wraz z zaporami, urządzeniami sygnalizacyjnymi, znakami kolejowymi, jak również nawierzchnią drogową w obszarze między rogatkami, a w przypadku ich braku – w odległości 4 m od skrajnych szyn, należy do zarządu kolei.”

Utrzymanie oznakowania przejazdów kolejowych:

Na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) organizację ruchu, w szczególności zadania techniczne polegające na umieszczaniu i utrzymaniu  znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń  bezpieczeństwa ruchu, realizuje na własny koszt zarząd drogi. Nie dotyczy to umieszczania i  utrzymania znaków drogowych pionowych B-32 „stój” z napisem „Rogatka uszkodzona” lub „Sygnalizacja uszkodzona”, G-2 „sieć pod napięciem”, G-3 „krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym”, G-4 „krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym”, a także urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej umieszczanych na przejazdach kolejowych – zadania te realizują właściwe kolejowe jednostki organizacyjne.

znaki utrzymywane przez zarządcę drogi
znaki utrzymywane przez zarząd kolei

Przykład użycia znaków G1-a, G1-f oraz A-9 na drodze wojewódzkiej w woj. Śląskim. (źródło: http://www.zdw.katowice.pl/ (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach))