skrajnia drogi

Definicja skrajni drogi: 

Skrajnia drogi jest to wolna, nie zabudowana przestrzeń nad jezdnią oraz jeżeli występują, nad pasami awaryjnymi, poboczami utwardzonymi, opaskami zewnętrznymi i w określonym zakresie nad pasami dzielącymi, która przeznaczona jest do prowadzenia ruchu pojazdów, ich zatrzymywania się lub postoju.

Skrajnię możemy podzielić na: 

  • skrajnię pionową (nad jezdnią), oraz 
  • skrajnię poziomą (obok jezdni).

Wymiary skrajni dla poszczególnych dróg zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.)

– rozporzadzenie

Rozdział 12 Skrajnia drogi § 54. 1. Nad drogą powinna być  zachowana wolna przestrzeń, zwana dalej „skrajnią drogi”, owymiarach określonych w załączniku nr 1.2. Wysokość skrajni drogi, o której mowa w załączniku nr 1, powinna być, z zastrzeżeniem ust. 3, nie mniejsza niż:1) 4,70 m – nad drogą klasy A, S lub GP,2) 4,60 m – nad drogą klasy G lub Z,3) 4,50 m – nad drogą klasy L lub D.3. Wysokość skrajni drogi może być zmniejszona do:1) 4,50 m – jeżeli jest przebudowywana albo remontowana droga klasy A, S lub GP, natomiast obiektynad tymi drogami nie są objęte tymi robotami,2) 4,20 m – jeżeli jest przebudowywana albo remontowana droga klasy G lub Z, natomiast obiekty nadtymi drogami nie są objęte tymi robotami,3) 3,50 m – nad drogą klasy L lub D, za zgodą zarządcy tych dróg.4. Wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżką rowerową powinna być nie mniejsza niż 2,50 m, a w wypadku ich przebudowy albo remontu może być zmniejszona do 2,20 m.

5. Wymiary skrajni torowiska tramwajowego określają Polskie Normy.6. Wymiary skrajni drogi na obiekcie inżynierskim określają przepisy dotyczące warunkówtechnicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

Rozporządzenie to wyszczególnia także jakie elementy nie powinny naruszać skrajni drogowej:Rozdział 11Pasy zieleni§ 52. 2. Zieleń w pasie drogowym nie powinna zagrażać bezpieczeństwu uczestników ruchu, ograniczać wymaganego pola widoczności, skrajni drogi oraz utrudniać utrzymania drogi   Rozdział 2Urządzenia oświetleniowe § 109. 5. Słupy oświetleniowe powinny być tak usytuowane, aby nie powodowały zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i nie ograniczały widoczności. Słupy oświetleniowe oraz oprawy oświetleniowe powinny być umieszczone poza skrajnią drogi, o której mowa w § 54.  Rozdział 4Urządzenia techniczne drogi  § 134. 3. Osłony przeciwolśnieniowe nie powinny:2) naruszać skrajni drogi  Rozdział 5Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą § 140.3. Infrastruktura liniowa przebiegająca poprzecznie nad drogą nie może naruszyć skrajni drogi.

Schematy skrajni drogi oraz wymiary skrajni poziomej dla poszczególnych przypadków zostały opisane w załączniku nr 1 do Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) – załącznik nr 1 do rozporządzenia

Dwujezdniowa droga klasy A lub S
Jednojezdniowa droga klasy S
Dwujezdniowa droga klasy GP i drogi niższych klas
3.1. Jezdnia nieograniczona krawężnikami
3.2. Jezdnia ograniczona krawężnikami
Jednojezdniowa droga klasy GP i drogi niższych klas
4.1. Jezdnia nieograniczona krawężnikami
4.2. Jezdnia ograniczona krawężnikami
5.1. Chodnik
5.2. Ścieżka rowerowa