drogi publiczne w liczbach

długość dróg w podziale na kategorie i nawierzchnię
liczba obiektów mostowych w ciągu dróg publicznych

zobacz pełne dane odnośnie dróg i transportu (publikacja GUS lipiec 2019):

Transport – wyniki działalności w 2018 roku. Publikacja w formacie PDF 
Transport – wyniki działalności w 2018 roku. Tablice w formacie XLSX w pliku ZIP 

pełen spis danych w powyższym opracowaniu:

A. SIEĆ DROGOWA, POJAZDY SAMOCHODOWE, RUCH DROGOWY
A. ROAD NETWORK, ROAD MOTOR VEHICLES, ROAD TRAFFIC AND ROAD ACCIDENTS
1(34) Drogi publiczne ogółem według kategorii dróg i rodzajów nawierzchni (2017, 2018)
Public roads by road categories and type of surfaces (2017, 2018)
2(35) Drogi publiczne ogółem według kategorii dróg i województw w 2018 r.
Public roads by road categories and voivodships in 2018
3(36) Drogi publiczne o twardej nawierzchni w 2018 r.
Hard surface public roads in 2018
4(37) Drogi publiczne miejskie o twardej nawierzchni w 2018 r.
Urban hard surface public roads in 2018
5(38) Drogi publiczne zamiejskie o twardej nawierzchni w 2018 r.
Non-urban hard surface public roadsin 2018
6(39) Drogi publiczne o twardej nawierzchni ulepszonej w 2018 r.
Improved hard surface public roads in 2018
7(40) Drogi publiczne miejskie o twardej nawierzchni ulepszonej w 2018 r.
Urban improved hard surface public roads in 2018
8(41) Drogi publiczne zamiejskie o twardej nawierzchni ulepszonej w 2018 r.
Non-urban improved hard surface public roads in 2018
9(42) Obiekty mostowe na drogach publicznych w 2018 r.
Bridge buildings on public roads in 2018
10(43) Obiekty mostowe na drogach publicznych miejskich w 2018 r.
Bridge buildings on urban public roads in 2018
11(44) Obiekty mostowe na drogach publicznych zamiejskich w 2018 r.
Bridge buildings on non-urban public roads in 2018
12(45) Pojazdy samochodowe i motorowery (2017, 2018)
Road motor vehicles and mopeds (2017, 2018)
13(46) Samochody ciężarowe i ciągniki (2017, 2018)
Lorries and tractors (2017, 2018)
14(47) Pojazdy samochodowe i motorowery w przeliczeniu na 1000 ludności (2017, 2018)
Road motor vehicles and mopeds per 1000 population (2017, 2018)
15(48) Samochody osobowe (2017, 2018)
Passenger cars (2017, 2018)
16(49) Samochody ciężarowe według grup ładowności (2017, 2018)
Lorries by load capacity groups (2017, 2018)
17(50) Samochody ciężarowe według rodzajów nadwozia (2017, 2018)
Lorries by type of body (2017, 2018)
18(51) Samochody osobowe, motocykle i motorowery według grup wieku (2018)
Passenger cars, motorcycles and mopeds by age groups (2018)
19(52) Autobusy, samochody ciężarowe i specjalne oraz ciągniki siodłowe według grup wieku w 2018 r.
Buses, lorries, special purpose vehicles and road tractors by age groups in 2018
20(53) Pojazdy samochodowe według rodzajów stosowanego paliwa (2017, 2018)
Road motor vehicles by type of fuel consumption (2017, 2018)
21(54) Przyczepy i naczepy (2017, 2018)
Trailers and semi-trailers (2017, 2018)
22(55) Przyczepy ciężarowe (2017, 2018)
Goods trailers (2017, 2018)
23(56) Naczepy ciężarowe (2017, 2018)
Goods semi-trailers (2017, 2018)
24(57) Pojazdy samochodowe i ciągniki oraz motorowery zarejestrowane po raz pierwszy na terytorium Polski (2017, 2018)
Road motor vehicles and tractors as well as mopeds registered for the first time on the territory of Poland (2017, 2018)
25(58) Pojazdy samochodowe nowe zarejestrowane na terytorium Polski (2017, 2018)
The new road motor vehicles registered on the territory of Poland (2017, 2018)
26(59) Ruch drogowy na terytorium Polski według rodzaju pojazdów i kategorii dróg (2016, 2017)
Road traffic on the territory of Poland by type of vehicles and road categories (2016, 2017)
27(60) Wypadki drogowe i ich skutki (2017, 2018)
Road accidents and their results (2017, 2018)
28(61) Wypadki drogowe z udziałem nietrzeźwych uczestników ruchu i ich skutki (2017, 2018)
Road accidents involving intoxicated road users and their results (2017, 2018)
29(62) Wypadki drogowe według ważniejszych przyczyn (2017, 2018)
Road accidents by major causes (2017, 2018)
30(63) Wypadki drogowe według pojazdów sprawców (2017, 2018)
Road accidents by vehicles of the culprits (2017, 2018)
31(64) Wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych według pojazdów sprawców (2017, 2018)
Road accidents by vehicles of intoxicated culprits (2017, 2018)

B. TRANSPORT SAMOCHODOWY
B. ROAD TRANSPORT
32(65) Przewozy ładunków transportem samochodowym w 2018 r.
Goods road transport in 2018
33(66) Przewozy ładunków transportem samochodowym według kierunków transportu (2017, 2018)
Goods road transport by direction of transport (2017, 2018)
34(67) Przewozy ładunków transportem samochodowym według grup ładunków w 2018 r.
Goods road transport by groups of goods in 2018
35(68) Przewozy ładunków transportem samochodowym według typów ładunków w 2018 r.
Goods road transport by type of cargo in 2018
36(69) Struktura przewozów ładunków transportem samochodowym według typów ładunków (2017, 2018)
Structure of goods road transport by type of cargo (2017, 2018)
37(70) Przewozy ładunków transportem samochodowym według rodzajów nadwozia pojazdów w 2018 r.
Goods road transport by type of body of vehicles in 2018
38(71) Struktura przewozów ładunków transportem samochodowym według grup ładowności pojazdów (2017, 2018)
Structure of goods road transport by load capacity groups of vehicles (2017, 2018)
39(72) Struktura przewozów ładunków transportem samochodowym według grup wieku pojazdów (2017, 2018)
Structure of goods road transport by age groups of vehicles (2017, 2018)
40(73) Przebiegi pojazdów w transporcie samochodowym według kierunków transportu (2017, 2018)
Distance travelled by road by direction of transport (2017, 2018)
41(74) Przewozy ładunków transportem samochodowym według grup ładunków w transporcie krajowym w 2018 r.
National goods road transport by groups of goods in 2018
42(75) Przewozy ładunków transportem samochodowym według stref odległości w transporcie krajowym w 2018 r.
National goods road transport by distance classes in 2018
43(76) Przewozy ładunków transportem samochodowym według grup ładunków w transporcie międzynarodowym w 2018 r.
International goods road transport by groups of goods in 2018
44(77) Przewozy ładunków eksportowanych transportem samochodowym według grup ładunków w 2018 r.
Export of goods by road transport by groups of goods in 2018
45(78) Przewozy ładunków importowanych transportem samochodowym według grup ładunków w 2018 r.
Import of goods by road transport by groups of goods in 2018
46(79) Przewozy ładunków eksportowanych transportem samochodowym według krajów w 2018 r.
Export of goods by road transport by countries in 2018
47(80) Przewozy ładunków importowanych transportem samochodowym według krajów w 2018 r.
Import of goods by road transport by countries in 2018
48(81) Przewozy ładunków transportem samochodowym pomiędzy obcymi krajami (2017, 2018)
Goods road transport in cross-trade (2017, 2018)
49(82) Wojewódzki bilans przewozów ładunków transportem samochodowym w 2018 r.
Voivodship balance of goods road transport in 2018
50(83) Struktura wojewódzkiego bilansu przewozów ładunków transportem samochodowym w 2018 r.
Structure of voivodship balance of goods road transport in 2018
51(84) Struktura bilansu przewozów ładunków transportem samochodowym w województwach w 2018 r.
Structure of balance of goods by road transport in voivodships in 2018
52(85) Przedsiębiorstwa w transporcie samochodowym zarobkowym według liczby posiadanych samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych (2017, 2018)
Hire or reward road transport enterprises by number of lorries and road tractors (2018, 2018)
53(86) Tabor samochodowy ciężarowy w transporcie samochodowym zarobkowym (2017, 2018)
Stock of goods vehicles in hire or reward road (2017, 2018)
54(87) Struktura taboru samochodowego ciężarowego w transporcie samochodowym zarobkowym (2017, 2018)
Structure of the stock of goods vehicles in hire or reward road transport (2017, 2018)
55(88) Linie krajowe regularnej komunikacji autobusowej (2017, 2018)
National lines of scheduled bus transport (2017, 2018)
56(89) Linie międzynarodowe regularnej komunikacji autobusowej (2017, 2018)
International lines of scheduled bus transport (2017, 2018)
57(90) Autobusy w komunikacji krajowej i międzynarodowej w 2018 r.
Buses in national and international transport (2017, 2018)
58(91) Przewozy pasażerów transportem autobusowym międzymiastowym w 2018 r.
Intercity transport of passengers by bus in 2018
59(92) Przewozy pasażerów transportem autobusowym międzymiastowym według województw w 2018 r.
Intercity transport of passengers by bus by voivodships in 2018
60(93) Przewozy pasażerów transportem autobusowym międzymiastowym w komunikacji międzynarodowej w 2018 r.
Intercity transport of passengers by bus in international transport in 2018
61(94) Przebiegi autobusów w komunikacji międzymiastowej według województw (2017, 2018)
Distance travelled by buses in intercity transport by voivodships (2017, 2018)

C. KOMUNIKACJA MIEJSKA
C. URBAN TRANSPORT
62(95) Linie komunikacji miejskiej (2017, 2018)
Urban transport lines (2017, 2018)
63(96) Stan, wykorzystanie i eksploatacja taboru komunikacji miejskiej (2017, 2018)
Inventory, use, and operating of urban transport stock (2017, 2018)
64(97) Tabor komunikacji miejskiej przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (2017, 2018)
Urban transport stock adjusted to carrying the disabled persons (2017, 2018)
65(98) Pojemność taboru i przewozy pasażerów komunikacją miejską (2017, 2018)
Stock capacity and transport of passengers by urban transport (2017, 2018)
66(99) Sieć, tabor i przewozy pasażerów metrem (2017, 2018)
Network, rolling stock and transport of passengers by metro (2017, 2018)