elektroniczny system poboru opłat via TOLL

 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 218, poz. 1391) od dnia 1  lipca 2011r. działa w Polce elektroniczny system poboru opłat za wybrane odcinki autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg krajowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.07.19.115 ze zm.) i innych przepisach prawa. Elektroniczny system zastąpił system winietowy. Opłata Elektroniczna ustalona została jako iloczyn liczby kilometrów przejazdu i stawki tej opłaty za kilometr dla danej kategorii pojazdu. Zgodnie z ustawą odrogach publicznych, obowiązkowi uiszczania opłaty elektronicznej będą podlegały pojazdy samochodowe odopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusy.
 
Użytkownik pojazdu o masie DMC powyżej 3,5t lub autobusu który chce korzystać z płatnych odcinków dróg jest zobowiązany do przeprowadzenia bezpłatnej rejestracji oraz odbioru urządzenia viaBOX (po zapłacie kaucji w wysokości 120 zł) w celu korzystania z systemu elektronicznej opłaty. Kontrolę w zakresie uiszczenia opłat przeprowadzają inspektorzy ITD, Policja, Straż Graniczna oraz Służba Celna poprzez mobilne jednostki oraz punkty kontrolne . Kara za brak urządzenia wynosi 3.000 zł. 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie trybu, sposobu i zakresu kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej ( Dz. U. z 2011r. nr 133, poz. 773)

 
 
Użytkownik systemu może zawrzeć dwa rodzaje umów:
 
 • Umowa dla konta w trybie przedpłaconym
Użytkownik musi dokonać wpłaty środków przed rozpoczęciem jazdy pojazdem podlegającym opłacie po sieci dróg płatnych.
 • Umowa dla konta w trybie z odroczoną płatnością
Umożliwia użytkownikowi uregulowanie opłaty elektronicznej po przejechaniu określonej trasy siecią dróg płatnych. Wymagane jest odpowiednie zabezpieczenie (gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa,
forma pieniężna, inne poręczenie).
 
 
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych od opłaty zwolnione są pojazdy:
 
 
 • Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej, służb ratowniczych,
 • zarządów dróg,
 • Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,
 • wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej;
 • autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.
 • Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi;
 • służb ratowniczych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celnej oraz Policji;
 • zarządcy dróg krajowych wykorzystywane do utrzymania tych dróg.
 • przejeżdżające w ramach pomocy humanitarnej lub medycznej. (Zwolnienie następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez ministra właściwego do spraw transportu, na wniosek podmiotu występującego o takie zwolnienie.)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajopwych i Autostrad 24 grudnia 2009r. ogłosiła przetarg. Przedmiot zamówienia obejmował zaprojektowanie, dostawę i obsługę Systemu Elektronicznego Poboru Opłat Elektronicznych (ESP) wraz z czynnościami związanymi z poborem Opłaty Elektronicznej na autostradach, drogach ekspresowych i drogach o klasie niższej niż autostrady (drogi alternatywne) oraz zaprojektowanie, dostawę oraz obsługę Manualnego Systemu Poboru (MSP) wraz z czynnościami związanymi z poborem opłat na autostradach.

 

 - ogłoszenie o zamówieniu

 

Kryterium wyboru najkożystniejszej oferty przedstawiał się następująco: 

cena - 50%.
parametry techniczno-użytkowe - 50%.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmował: 

 • w zakresie systemu elektronicznego poboru opłat (ESP):
(1) Wdrożenie, przez co należy rozumieć zaprojektowanie i wykonanie, dostawę oraz instalację wszelkich
urządzeń koniecznych do spełnienia wymagań zamawiającego, które szczegółowo zostaną określone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
(2) zgodną z wymaganiami eksploatację ESP przez okres od momentu rozpoczęcia wykonywania czynności
związanych z poborem Opłaty Elektronicznej do zakończenia okresu obowiązywania umowy;
(3) dokonywanie czynności związanych z poborem Opłaty Elektronicznej działając w imieniu i na rzecz
zamawiającego przez okres od momentu rozpoczęcia poboru Opłaty Elektronicznej do zakończenia okresu
obowiązywania umowy;
 
 • w zakresie systemu manualnego poboru opłat (MSP):
(1) Wdrożenie, przez co należy rozumieć zaprojektowanie i wykonanie, dostawę oraz instalację wszelkich
urządzeń koniecznych do spełnienia wymagań zamawiającego, które szczegółowo zostaną określone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
(2) zgodną z wymaganiami eksploatację MSP przez okres od momentu rozpoczęcia wykonywania czynności
związanych z poborem opłat na poszczególnych odcinkach autostrad do zakończenia okresu obowiązywania
kontraktu;
(3) dokonywanie czynności związanych z poborem opłat za przejazd autostradą działając w imieniu i na rzecz
zamawiającego.
 
 
w zakresie eksploatacji systemów:
 
(a) zapewnienie personelu obsługującego dany system (ESP lub MSP),
(b) utrzymywanie i modernizację systemu poboru opłat (ESP lub MSP) oraz
(c) wszystkie czynności związane z poborem oraz przekazywaniem zamawiającemu opłat, a także
(d) wykonywanie czynności kontrolnych mających na celu wykrywanie naruszeń, błędów oraz uchybień,
(e) gromadzenie ewidencji naruszeń oraz
(f) realizację - w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(SIWZ), w tym umowy z zamawiającym - procedur zmierzających do wyegzekwowania nieuiszczonych opłat
oraz płatności kar;
(g) współpracę - w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz SIWZ, w tym umowy z zamawiającym, a
także możliwości technicznych - z innymi podmiotami, w tym Główny Inspektor Transportu Drogowego, Policją
i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w czynnościach zmierzających do zidentyfikowania i ujęcia
kierowców lub pojazdów naruszających porządek prawny, egzekwowania nieuiszczonych opłat i wymierzania
kar;
(h) utrzymanie i zarządzanie informacjami dla użytkowników, billingami oraz obsługa użytkowników systemów
poboru opłat (ESP lub MSP);
(i) działalność public relations dla użytkowników systemu poboru opłat (ESP lub MSP) w zakresie wynikającym
z SIWZ, w tym umowy z zamawiającym;
(j) udostępnianie – w zakresie wynikającym z SIWZ, w tym umowy z zamawiającym - różnymi kanałami,
urządzeń pokładowych („OBU”).
— Zarządzanie, wdrażanie polityki Państwa w zakresie strategii poboru opłat, nadzór i kontrola nad działaniami
Wykonawcy oraz nad przepływami finansowymi pozostają w gestii zamawiającego.

Najkorzystniejaszą ofertę złożyło konsorcjum firm: Kapsch TrafficCom AG; Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.; Texel Sp. z o.o.

 - informacja o rozstrzygnięciu oferty
 - infomacja o udzieleniu zamówienia 
 
 
 

Opłaty za przejazd po drogach krajowych są ustalone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokosci stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. z 2011r. Nr 80, poz. 433)

  - Rozporządzenie w sprawie opłat elektornicznych

 

 

 

 

Stawki opłat zależą od kategorii pojazdu i klasy emisji spalin EURO oraz od kategorii dróg (inne stawki obowiązują na A i S, inne na DK)

 

Opłaty za przejazd po drogach zostały przedstawione w poniższych tabelach:

 

 

Wysokość stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych klasy A i S lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną

 

Kategoria pojazdu

Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł)

Klasy  pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin (1)

max. EURO 2

EURO 3

EURO 4

min. EURO 5

1

2

3

4

5

Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej (2) powyżej 3,5 t i poniżej 12 t

0,40

0,35

0,28

0,20

Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej (2) co najmniej 12 t

0,53

0,46

0,37

0,27

Autobusy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej

0,40

0,35

0,28

0,20

 

Wysokość stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych klasy GP i G lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną

 

Kategoria pojazdu

Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł)

Klasy  pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin (1)

max. EURO 2

EURO 3

EURO 4

min. EURO 5

1

2

3

4

5

Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej (2) powyżej 3,5 t i poniżej 12 t

0,32

0,28

0,22

0,16

Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej (2) co najmniej 12 t

0,42

0,37

0,29

0,21

Autobusy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej

0,32

0,28

0,22

0,16

 

Aktualne normy spalin EURO wynoszą:

 

Normy spalin dla pojazdów z silnikiem benzynowym

 

[g/km] EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6
CO 2,72 2,2 2,3 1 1 1
HC - - 0,2 0,1 0,1 0,1
NOx - - 0,15 0,08

0,06

0,06
HC+NOx 0,97 0,5 - - - -
PM - - - - 0,005 0,005

 

Normy spalin dla pojazdów z silnikiem wysokoprężnym

[g/km] EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6
CO 3,16 1 0,64 0,5 0,5 0,5
HC - 0,15 0,06 0,05 0,05 0,09
NOx - 0,55 0,5 0,25

0,18

0,08
HC+NOx 1,13 0,7 0,56 0,3 0,23 0,17
PM 0,14 0,08 0,05 0,009 0,005 0,005

 

Normy spalin dla pojazdów dwukołowych 

[g/km] EURO 2 EURO 2 EURO 3
CO 13 5,5 2
HC 3 1 0,3
NO 0,3 0,3 0,15 

System obejmuje ok. 1600 km dróg, w tym: 649 km autostrad, 554 km dróg ekspresowych, 370 km dróg krajowych

DROGI KRAJOWE LUB ICH ODCINKI KLASY A I S, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ

 
1)   autostrada A1 na odcinkach:
a)  węzeł Tuszyn - węzeł Bełchatów,
b)  węzeł Sośnica - węzeł Świerklany;
2)   autostrada A2 na odcinku węzeł Modła - węzeł Stryków I;
3)   autostrada A4 na odcinkach:
a)  Zgorzelec (granica państwowa) - węzeł Bielany Wrocławskie,
b)  węzeł Bielany Wrocławskie - węzeł Kleszczów,
c)  węzeł Kleszczów - węzeł Murckowska,
d)  węzeł Balice I - węzeł Szarów;
4)   autostrada A6 na odcinku Kołbaskowo (granica państwowa) - węzeł Kijewo;
5)   autostrada A8 na odcinku węzeł Nowa Wieś Wrocławska (A4) - węzeł Pawłowice;
6)   autostrada A18 na odcinku Golnice - Krzyżowa;
7)   droga ekspresowa S1 na odcinkach:
a)  Bielsko-Biała (Komorowice) - Cieszyn - Boguszowice (granica państwowa),
b)  Dąbrowa Górnicza (Ząbkowice) - Tychy,
c)  Pyrzowice-Lotnisko - węzeł Podwarpie;
8)   droga ekspresowa S3 na odcinkach:
a)  węzeł Goleniów Północ - Szczecin (węzeł Kijewo),
b)  węzeł Klucz - Gorzów Wielkopolski (węzeł Gorzów Południe),
c)  węzeł Sulechów - węzeł Nowa Sól;
9)   droga ekspresowa S5 na odcinku węzeł Stryszek - węzeł Białe Błota;
10)  droga ekspresowa S6 na odcinku węzeł Gdynia (skrzyżowanie z ul. Morską) - węzeł Rusocin (A1);
11)  droga ekspresowa S7 na odcinkach:
a)  obwodnica Płońska,
b)  węzeł Kroczewo - węzeł Czosnów,
c)  Grójec (z obwodnicą Grójca) - Jedlińsk,
d)  Skarżysko-Kamienna (z obwodnicą Skarżyska-Kamiennej) - węzeł Kielce-Północ,
e)  węzeł Jędrzejów Północ - węzeł Jędrzejów Wschód (skrzyżowanie z drogą krajową nr 78),
f)  Rybitwy - węzeł Bieżanów,
g)  węzeł Myślenice - węzeł Lubień;
12)  droga ekspresowa S8 na odcinkach:
a)  węzeł Dąbrowa - węzeł Cieśle,
b)  węzeł Konotopa - węzeł Powązkowska,
c)  Radzymin (z obwodnicą Radzymina) - Wyszków (z obwodnicą Wyszkowa),
d)  obwodnica Ostrowi Mazowieckiej;
13)  droga ekspresowa S10 na odcinkach:
a)  węzeł Stargard Szczeciński Zachód - węzeł Stargard Szczeciński Wschód (obwodnica Stargardu Szczecińskiego),
b)  węzeł Nieszawka - węzeł Czerniewice;
14)  droga ekspresowa S11 na odcinku Krzesiny - Kórnik;
15)  droga ekspresowa S22 na odcinku Elbląg - Grzechotki (granica państwowa).
 
 
 

DROGI KRAJOWE LUB ICH ODCINKI KLASY GP I G, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ

 
1)   droga krajowa nr 4 na odcinku Rzeszów - Tywonia (początek obwodnicy Jarosławia);
2)   droga krajowa nr 6 na odcinku Gościcino - granica m. Gdynia;
3)   droga krajowa nr 7 na odcinkach:
a)  Płońsk - węzeł Kroczewo,
b)  Czosnów - granica m. Warszawa,
c)  granica m. Warszawa - Grójec,
d)  granica m. Kraków - Myślenice;
4)   droga krajowa nr 10 na odcinku granica m. Szczecin - węzeł Stargard Szczeciński Zachód;
5)   droga krajowa nr 18 na odcinku Olszyna (granica państwowa) - Golnice;
6)   droga krajowa nr 77 na odcinku Radymno - Przemyśl;
7)   droga krajowa nr 81 na odcinku granica m. Katowice - Skoczów (z wyłączeniem m. Żory);
8)   droga krajowa nr 92 na odcinkach:
a)  skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 305 - granica m. Poznań,
b)  granica m. Poznań - Września;
9)   droga krajowa nr 94 na odcinku granica m. Dąbrowa Górnicza - granica m. Kraków.

 

 - mapa dróg gdzie obowiązuje elektroniczny system poboru opłat

 

 

Jak działa elektroniczny pobiór opłat

 

System elektronicznego poboru opłat składa się z dwóch podstawowych elementów: bramownic montowanych nad drogami oraz elektronicznych urządzeń pokładowych viaBOX.

 urządzenie pokładowe viaBOX

 

Urządzenie viaBOX to urządzenie  DSRC zgodnymi ze standardami CEN TC278- EN15509. Jest ono zasilane z baterii. Urządzenie  za pomocą wskaźników świetlnych LED oraz sygnałów  dźwiękowych, sygnalizuje użytkownikowi poprawność działania  urządzenia, naliczanie opłaty przy przejeździe pod bramownicą, niski stan konta oraz wyczerpanie środków na koncie.

 

Urządzenie pokładowe przekazuje kod pojazdu do brampownicy. 

 

zobacz też: Opłaty związane z użytkowaniem dróg

zobacz też: Zajęcie pasa drogowego

mapy

linki

kontakt