kategorie ruchu drogowego

Kategorie ruchu drogowego (KR)

Kategoria ruchu czyli obciążenie ruchem drogowym, określone jest w Wytycznych Technicznych WR-D-63- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i innych części dróg.

(1) Ruch projektowy, czyli sumaryczną liczbę równoważnych osi standardowych, przypadającą na pas obliczeniowy w całym okresie projektowym, oblicza się według wzoru:

gdzie:
N – ruch projektowy, czyli sumaryczna liczba równoważnych osi standardowych w całym okresie projektowym nawierzchni przypadająca na pas obliczeniowy,
NC – sumaryczna liczba samochodów ciężarowych bez przyczep (C), w całym okresie projektowym, w przekroju drogi, według podrozdziału 6.4 akapit (3),
NC+P – sumaryczna liczba samochodów ciężarowych z przyczepami (C+P), w całym okresie projektowym, w przekroju drogi, według podrozdziału 6.4 akapit (3),
NA – sumaryczna liczba autobusów (A), w całym okresie projektowym, w przekroju drogi, według podrozdziału 6.4 akapit (3),
rC, – współczynnik przeliczeniowy liczby samochodów ciężarowych bez przyczep (C) na liczbę osi standardowych, według tab. 6.5.1 (nawierzchnie podatne i półsztywne) lub według tab. 6.5.2 (nawierzchnie sztywne),
rC+P, – współczynnik przeliczeniowy liczby samochodów ciężarowych z przyczepą (C+P) na liczbę osi standardowych, według tab. 6.5.1 (nawierzchnie podatne i półsztywne) lub według tab. 6.5.2 (nawierzchnie sztywne),
rA – współczynnik przeliczeniowy liczby autobusów (A) na liczbę osi standardowych, według tab. 6.5.1 (nawierzchnie podatne i półsztywne) lub według tab. 6.5.2 (nawierzchnie sztywne),
f1 – współczynnik obliczeniowego pasa ruchu, według podrozdziału 6.5 akapit (6) i tab. 6.5.3,
f2 – współczynnik szerokości pasa ruchu, według podrozdziału 6.5 akapit (7) i tab. 6.5.4,
f3 – współczynnik pochylenia niwelety, według podrozdziału 6.5 akapity (8), (9) i (10) oraz tab. 6.5.5.
(2) Współczynniki przeliczeniowe pojazdów ciężkich w przypadku nawierzchni podatnych i półsztywnych przyjmuje się zgodnie z tab. 6.5.1

Tab. 6.5.1. Współczynniki przeliczeniowe pojazdów ciężkich na równoważne osie standardowe 100 kN i 115 kN dla nawierzchni podatnych i półsztywnych

(3) W przypadku nawierzchni sztywnych współczynniki przeliczeniowe pojazdów ciężkich przyjmuje się zgodnie z tab. 6.5.2.
(4) Współczynniki przeliczeniowe pojazdów ciężkich w przypadku nawierzchni podatnych i półsztywnych oraz w przypadku nawierzchni sztywnych różnią się. Wynika to z charakteru oddziaływania obciążeń na poszczególne typy nawierzchni. Pomimo różnych współczynników przeliczeniowych taki sam ruch rzeczywisty daje takie same kategorie ruchu w poszczególnych klasyfikacjach, różniące się liczbą osi standardowych.

Tab. 6.5.2. Współczynniki przeliczeniowe pojazdów ciężkich na równoważne osie standardowe 100kN i 115 kN dla nawierzchni sztywnych

(5) Współczynniki przeliczeniowe przedstawione w tab. 6.5.1 i 6.5.2 zostały opracowane na podstawie analizy danych ze stacji ważenia pojazdów w ruchu pozyskanych w latach 2009-2012.
Wartości współczynników uwzględniają: zróżnicowanie pojazdów pod względem konfiguracji osi i ich obciążenia, oddziaływanie pojazdów na konstrukcję nawierzchni i możliwość wzrostu ciężarów pojazdów w przyszłości. W wyniku zwiększenia liczby danych i pojawienia się kolejnych punktów ważenia pojazdów w ruchu, współczynniki przeliczeniowe podane w tab. 6.5.1 i 6.5.2 mogą zostać zaktualizowane w przyszłości.
(6) Obliczeniowy pas ruchu jest to pojedynczy, najbardziej obciążony przez pojazdy ciężkie pas ruchu projektowanej jezdni. W tab. 6.5.3 przedstawiono współczynniki obliczeniowego pasa ruchu f1 w zależności od liczby pasów ruchu i od liczby kierunków ruchu, dla których określono sumaryczną liczbę poszczególnych typów pojazdów ciężkich. Współczynnik f1 oznacza udział
pojazdów ciężkich na pasie obliczeniowym. Dopuszcza się przyjęcie współczynnika f1 większego niż podano w tab. 6.5.3, jeżeli analiza ruchu wykaże większy udział pojazdów ciężkich na pasie obliczeniowym.

Tab. 6.5.3. Współczynnik obliczeniowego pasa ruchu f1

(7) Szerokość pasa ruchu wpływa na rozkład poprzeczny obciążeń na pasie ruchu. Przy węższych pasach ruchu obciążenia mocniej koncentrują się wzdłuż jednego śladu. Zjawisko to uwzględnia się w projektowaniu dobierając odpowiednio współczynnik szerokości pasa ruchu f2 zgodnie z tab. 6.5.4.

Tab. 6.5.4. Współczynnik szerokości pasa ruchu f2

(8) Na drogach, na których występują duże pochylenia niwelety drogi, obciążenia nawierzchni wzrastają wskutek oddziaływania sił poziomych i zmniejszenia prędkości ruchu. Do obliczania ruchu projektowego wprowadza się współczynnik pochylenia niwelety f3, uwzględniający zwiększenie obciążenia na dużych pochyleniach niwelety, jeżeli pochylenie na rozpatrywanym odcinku drogi przekracza 6%. Współczynnik pochylenia niwelety stosuje się zarówno do wzniesień jak i spadków podłużnych drogi.
(9) Ze względu na zachowanie jednolitej konstrukcji nawierzchni i technologii robót zaleca się na danym odcinku drogi o dużych zróżnicowanych pochyleniach niwelety przyjąć jedną kategorię ruchu. Zaleca się przyjąć uśrednione pochylenie podłużne i dla niego określić z tab. 6.5.5 współczynnik pochylenia niwelety f3.

Tab. 6.5.5. Współczynnik pochylenia niwelety f3

(10) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwo od zasady podanej w akapicie (9) i przyjęcie na długim, pojedynczym odcinku drogi o dużym pochyleniu podłużnym konstrukcji nawierzchni dla zwiększonej kategorii ruchu.

Tab. 6.6.1. Klasyfikacja ruchu projektowego dla nawierzchni podatnych i półsztywnych
Tab. 6.7.1. Klasyfikacja ruchu projektowego dla nawierzchni sztywnych