zajęcie pasa drogowego

Zajęcie pasa drogowego

Pas drogowy drogi publicznej został zdefiniowany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych  (Dz.U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm.):

pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w  którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

Zgodnie z w/w ustawą zajecie pasa drogowego na cele iezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej.

Wyróżnia się cztery rodzaje zajęć pasa drogowego, w celach:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym;
 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 4. na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r.w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2016 poz. 1264) (tekst jednolity z dnia z dnia 1 sierpnia 2016 r.)

Ad. 1. Prowadzenie robót w pasie drogowym

Prowadzenie robót w pasie drogowym jest poprzedzone:

 • uzyskaniem odpowieniej decyzji administracyjnej, zezwalajacej na zlokalizowanie w pasie drogowym urządzenia lub obiektu budowlanego, w szczególności: 
 • uzgodnieniniem z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia
 • uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych

Opłaty

Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu prowdzenia robót w pasie drogowym ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

Awaryjne zajecie pasa drogowego

W przypadku konieczności usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym po zlokalizowaniu awarii prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia o tym zarządcę drogi i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego. Zarządca drogi określa, w drodze decyzji administracyjnej, warunki zajęcia pasa drogowego, oraz warunki jego przywrócenia do stanu poprzedniego, a także ustala wysokość opłaty. Zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie. Za wejście w pas drogowy, o którym mowa w ust. 14, bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenie ustalonego terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza karę pieniężną.

Ad. 2. Umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej jest poprzedzone:

 • uzyskaniem odpowieniej decyzji administracyjnej, zezwalajacej  na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
  http://drogipubliczne.eu/lokalizowanie-obiektow-budowlanych-i-urzadzen-w-pasie-drogowym
 • uzgodnieniniem z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia
 • uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych
 • uzsykaniem decyzji zezwalajacej na zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym opisanym w pkt. 1

Opłaty

Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

Ad. 3. Umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

Opłaty

Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

Ad. 4. Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3

Opłaty

Opłatę za zajęcie pasa drogowego w prawach wyłączności ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.


Wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego

Kategoria drogiOrgan ustalający wysokość opłaty
Krajowa(rozporządzenie) Minister Infrastruktury
Wojewódzka(uchwała) Sejmik Województwa
Powiatowa(uchwała) Rada Powiatu
Gminna(uchawała) Rada Gminy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r.  
( Dz. U. nr 148 , poz. 886 z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (wraz ze zmianą z 2014 r.)

Przy ustalaniu stawek za zajęcie pasa drogowego, uwzględnia się:

 1. kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty;
 2. rodzaj elementu zajętego pasa drogowego;
 3. procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni;
 4. rodzaj zajęcia pasa drogowego;
 5. rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.

Maksymalna stawka za zajęcie pasa drogowego

 • prowadzenie robót w pasie drogowym;
 • umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 • zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione
 • Droga Krajowa- maksymalnie 10 zł/ dzień (0,20 zł dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomuniacyjnej;
 • Droga Wojewódzka, Powiatowa i Gminna – maksymalnie 10 zł/ dzień

 • umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 • Droga Krajowa- maksymalnie 200zł/ dzień (20 zł dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomuniacyjnej)
 • Droga Wojewódzka, Powiatowa i Gminna- maksymalnie 200 zł/ dzień

Kara za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia

Zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10-krotności ustalonej opłaty za zajecie pasa drogowego za zajęcie pasa:

 1. bez zezwolenia zarządcy drogi,
 2. z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
 3. o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi

Termin uiszczenia kary wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna.