Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Drogi Publiczne - Drogi publiczne

zalecenia  

   

mapy  

   

wzory pism  

   

Po godzinach  

   

reklama  

   
   
   

drogi publiczne

 

drogi publiczne

Definicja drogi

 • droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2015r. poz. 460)

 • droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi (ścieżki) dla pieszych lub drogi (ścieżki) dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym sią w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt,

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. z 2012r. poz. 1137 z pózn. zm.)


 

Droga publiczna a droga wewnętrzna

Drogi pod względem prawnym dzielimy w Polsce na drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne.

Droga publiczna to droga zaliczona do jednej z kategorii dróg:

 • drogi gminnej,
 • drogi powiatowej,
 • drogi wojewódzkiej lub
 • drogi krajowej.

Drogi wewętrzne są zarządzane przez właścicieli lub zarzadców terenu na którym się znajdują.
Drogi publiczne są zarządzane przez odpowiednie organy wykonawcze samorządowych jednostek terytorialnych, lub w przypadku dróg krajowych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Kategoria drogi Zarządca drogi Zarządca ruchu Własność drogi
Gminna wójt (burmistrz, prezydent miasta)[1] Starosta[2] samorząd gminy
Powiatowa zarząd powiatu[1] Starosta[2]
samorząd  powiatu
Wojewódzka zarząd województwa[1] Marszałek Województwa[2] samorząd  województwa
Krajowa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad[1]
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad[2] Skarb Państwa

[1]W  granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.
[2]
W  granicach miast na prawach powiatu zarządcą ruchu na wszystkich drogach publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.


 

Zaliczenie drogi do odpowiedniej kategorii

Podstawą do zmiany przebiegu drogi publicznej lub jej zaliczenia do dróg publicznych jest:

 •  w przypadku drogi kategorii gminnej: na podstawie uchwały Rady Gminy
 •  w przypadku drogi kategorii powiatowej: na podstawie uchwały Rady Powiatu
 •  w przypadku drogi kategorii wojewódzkiej: na podstawie uchwały Sejmiku Województwa
 •  w przypadku drogi kategorii krajowej: na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Znaczenie dróg poszczególnych kategorii

Drogi krajowe

Do dróg krajowych zalicza się:

 1. autostrady i drogi ekspresowe oraz drogi leżące w ich ciągach do czasu wybudowania autostrad i dróg ekspresowych;
 2. drogi międzynarodowe;
 3. drogi stanowiące inne połączenia zapewniające spójność sieci dróg krajowych;
 4. drogi dojazdowe do ogólnodostępnych przejść granicznych obsługujących ruch osobowy i towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego pojazdów (zespołu pojazdów) lub wyłącznie ruch towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego pojazdów (zespołu pojazdów);
 5. drogi alternatywne dla autostrad płatnych;
 6. drogi stanowiące ciągi obwodnicowe dużych aglomeracji miejskich;
 7. drogi o znaczeniu obronnym.

Drogi wojewódzkie

Do dróg wojewódzkich zalicza się drogi inne niż w/w drogi krajowe, stanowiące połączenia między miastami, mające znaczenie dla województwa, i drogi o znaczeniu obronnym niezaliczone do dróg krajowych.

Drogi powiatowe

Do dróg powiatowych zalicza się drogi inne niż określone w w/w drogi krajowe i wojewódzkie, stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą.

Drogi gminne

Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.


 

Nadanie numeru drodze publicznej

Każda droga publiczna posiada swój unikalny numer. Szczegółowe wytyczne dotyczące numeracji dróg są określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005r. Nr 67, poz.582). W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie informacji o zaliczeniu drogi do kategorii oraz o nadaniu jej numeru.

Kategoria drogi Zaliczenie do właściwej kategorii Nadanie numeru drogi
Gminna uchwała Rady Gminy Zarząd Województwa
Powiatowa uchwała Rady Powiatu Zarząd Województwa
Wojewódzka uchwała Sejmiku Województwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad
Krajowa rozporządzenie Ministra Infrastruktury Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad

pdf
ZARZĄDZENIE Nr 73 GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania numerów drogom krajowym (Dz.Urz.MI. z2008r. Nr 15, poz. 78)

pdf
ZARZĄDZENIE Nr 74 GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim (Dz.Urz.MI. z 2008r. Nr 15, poz.79)


 

Numery dróg poszczególnych kategorii:

drogi krajowe 

- liczba jedno- lub dwucyfrowa, z możliwością poprzedzenia liczby literą A na odcinkach dróg o parametrach autostrady lub litera S na odcinkach dróg o parametrach drogi ekspresowej;

Drogi krajowe oznaczamy na znakach białymi cyframi na czerwonym tle

Np. Droga Krajowa nr 1 tj. ul. Górnośląska w Pszczynie. numer drogi krajowej nr 1

drogi wojewódzkie

- liczba trzycyfrowa;

Drogi Wojewódzkie oznaczamy na znakach czarnymi cyframi na żółtym tle

Np. Droga Wojewódzka nr 935 tj. ul. Żorska w PszczynieNumer drogi wojewódzkiej nr 935

drogi powiatowe

- liczba czterocyfrowa i wyróżnik województwa;

Np. Droga powiatowa nr S 4129 tj. ul. Hallera w Pszczynie

drogi gminne

- liczba sześciocyfrowa i wyróżnik województwa.

Np. Droga Gminna nr 340 206 S tj. ul. Słoneczna w Pszczynie

 Wyróżnik województwa to wyróżnik , o którym mowa w § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123 i Nr 167, poz. 1379, z 2003 r. Nr 161, poz. 1564 oraz z 2004 r. Nr 110, poz. 1169).

Poniższa tabela przedstawia wyróżniki dla poszczególnych województw:

l.p. województwo wyróznik
1 DOLNOSLASKIE D
2 KUJAWSKO-POMORSKIE C
3 LUBELSKIE L
4 LUBUSKIE F
5 LÓDZKIE E
6 MALOPOLSKIE K
7 MAZOWIECKIE W
8 OPOLSKIE O
9 PODKARPACKIE R
10 PODLASKIE B
11 POMORSKIE G
12 SLASKIE S
13 SWIETOKRZYSKIE T
14 WARMINSKO-MAZURSKIE N
15 WIELKOPOLSKIE P
16 ZACHODNIO-POMORSKIE Z

 

Klasy dróg publicznych

Kategoria drogi klasa drogi
krajowa A, S, GP, wyjątkowo Z
wojewódzka G, Z, wyjątkowo GP
powiatowa G, Z, wyjątkowo L
gminna L, D, wyjątkowo Z

 

 • autostrady (oznaczane symbolem A),
 • drogi ekspresowe (oznaczane symbolem S),
 • drogi główne ruchu przyspieszonego (oznaczane symbolem GP),
 • drogi główne (oznaczane symbolem G),
 • drogi zbiorcze (oznaczane symbolem Z),
 • drogi lokalne (oznaczane symbolem L),
 • drogi dojazdowe (oznaczane symbolem D).

 

katastrofy.eu

   

statystyka strony

Nasza witryne przeglada teraz 22 gości.

   
   
© DROGIPUBLICZNE.EU