drogi publiczne

Definicja drogi

droga- budowla składającą się z części i urządzeń drogi, budowli ziemnych, lub drogowych obiektów inżynierskich, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, stanowiącą całość techniczno-użytkową, usytuowaną w pasie drogowym i przeznaczoną do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, ruchu osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.)

Droga publiczna a droga wewnętrzna

Drogi pod względem prawnym dzielimy w Polsce na drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne.

Droga publiczna to droga zaliczona do jednej z kategorii dróg:

 • drogi gminnej,
 • drogi powiatowej,
 • drogi wojewódzkiej lub
 • drogi krajowej

Drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi.

Drogi wewnętrzne są zarządzane przez właścicieli lub zarządców terenu na którym się znajdują.
Drogi publiczne są zarządzane przez odpowiednie organy wykonawcze samorządowych jednostek terytorialnych, lub w przypadku dróg krajowych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 
Kategoria drogi Zarządca drogi Zarządca ruchu Własność drogi
Gminna wójt (burmistrz, prezydent miasta)[1] Starosta[2] samorząd gminy
Powiatowa zarząd powiatu[1] Starosta[2] samorząd  powiatu
Wojewódzka zarząd województwa[1] Marszałek Województwa[2] samorząd  województwa
Krajowa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad[1]
Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad[2]
Skarb Państwa

[1] W  granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.

[2] W  granicach miast na prawach powiatu zarządcą ruchu na wszystkich drogach publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.

Zaliczenie drogi do odpowiedniej kategorii

Podstawą do zmiany przebiegu drogi publicznej lub jej zaliczenia do dróg publicznych jest:

 •  w przypadku drogi kategorii gminnej: na podstawie uchwały Rady Gminy
 •  w przypadku drogi kategorii powiatowej: na podstawie uchwały Rady Powiatu
 •  w przypadku drogi kategorii wojewódzkiej: na podstawie uchwały Sejmiku Województwa
 •  w przypadku drogi kategorii krajowej: na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Znaczenie dróg poszczególnych kategorii

Drogi krajowe

Do dróg krajowych zalicza się:

 1. autostrady i drogi ekspresowe oraz drogi leżące w ich ciągach do czasu wybudowania autostrad i dróg ekspresowych;
 2. drogi międzynarodowe;
 3. drogi stanowiące inne połączenia zapewniające spójność sieci dróg krajowych;
 4. drogi dojazdowe do ogólnodostępnych przejść granicznych obsługujących ruch osobowy i towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego pojazdów (zespołu pojazdów) lub wyłącznie ruch towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego pojazdów (zespołu pojazdów);
 5. drogi alternatywne dla autostrad płatnych;
 6. drogi stanowiące ciągi obwodnicowe dużych aglomeracji miejskich;
 7. drogi o znaczeniu obronnym.

Drogi wojewódzkie

Do dróg wojewódzkich zalicza się drogi inne niż w/w drogi krajowe, stanowiące połączenia między miastami, mające znaczenie dla województwa, i drogi o znaczeniu obronnym niezaliczone do dróg krajowych.

Drogi powiatowe

Do dróg powiatowych zalicza się drogi inne niż określone w w/w drogi krajowe i wojewódzkie, stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą.

Drogi gminne

Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

Nadanie numeru drodze publicznej

Każda droga publiczna posiada swój unikalny numer. Szczegółowe wytyczne dotyczące numeracji dróg są określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 r. Nr 67, poz.582). W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie informacji o zaliczeniu drogi do kategorii oraz o nadaniu jej numeru.

Kategoria drogi Zaliczenie do właściwej kategorii Nadanie numeru drogi
Gminna uchwała Rady Gminy Zarząd Województwa
Powiatowa uchwała Rady Powiatu Zarząd Województwa
Wojewódzka uchwała Sejmiku Województwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad
Krajowa rozporządzenie Ministra Infrastruktury Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad

ZARZĄDZENIE Nr 73 GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania numerów drogom krajowym (Dz.Urz.MI. z 2008 r. Nr 15, poz. 78)

ZARZĄDZENIE Nr 26 GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim

Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 26 GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Numery dróg poszczególnych kategorii:

drogi krajowe 

– liczba jedno- lub dwucyfrowa, z możliwością poprzedzenia liczby literą A na odcinkach dróg o parametrach autostrady lub litera S na odcinkach dróg o parametrach drogi ekspresowej;

Przykłady oznakowań:

dopuszcza się ruch pojazdów o nacisku osi
pojedynczej nieprzekraczającym 11,5 t (znak E-15a)
dopuszcza się ruch pojazdów o nacisku osi
pojedynczej nieprzekraczającym 10 t (znak E-15f)
dopuszcza się ruch pojazdów o nacisku osi
pojedynczej nieprzekraczającym 8 t (znak E-15g)
numer autostrady (znak E-15c)
numer drogi ekspresowej (znak E-15d)

drogi wojewódzkie

– liczba trzycyfrowa;

dopuszcza się ruch pojazdów o nacisku
osi pojedynczej nieprzekraczającym odpowiednio 8 t (znak E-15b)
dopuszcza się ruch pojazdów o nacisku
osi pojedynczej nieprzekraczającym odpowiednio 10 t (znak E-15e)
dopuszcza się ruch pojazdów o nacisku
osi pojedynczej nieprzekraczającym odpowiednio 11,5 t (znak E-15h)

drogi powiatowe

– liczba czterocyfrowa i wyróżnik województwa;

Np. Droga powiatowa nr 0563 T

drogi gminne

– liczba sześciocyfrowa i wyróżnik województwa.

Np. Droga gminna nr 304 137 T

Wyróżnik województwa to wyróżnik , o którym mowa w § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123 i Nr 167, poz. 1379, z 2003 r. Nr 161, poz. 1564 oraz z 2004 r. Nr 110, poz. 1169).

Poniższa tabela przedstawia wyróżniki dla poszczególnych województw:

l.p. województwo wyróżnik
1 DOLNOŚLĄSKIE D
2 KUJAWSKO-POMORSKIE C
3 LUBELSKIE L
4 LUBUSKIE F
5 ŁÓDZKIE E
6 MAŁOPOLSKIE K
7 MAZOWIECKIE W
8 OPOLSKIE O
9 PODKARPACKIE R
10 PODLASKIE B
11 POMORSKIE G
12 ŚLĄSKIE S
13 ŚWIĘTOKRZYSKIE T
14 WARMIŃSKO-MAZURSKIE N
15 WIELKOPOLSKIE P
16 ZACHODNIO-POMORSKIE Z

Wybierz swoje idealne polskie kasyno korzystając z https://casinopl.com.pl/total-casino/ i ciesz się emocjami bez zmartwień.