zjazd z drogi publicznej

Zgodnie z definicją zwartą w ustawie o drogach publicznych, zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
(art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.)

Zjazdy zostały opisane w oddziale 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518).

Zjazd, wyjazd lub wjazd projektuje się jako:
1) zwykły – przeznaczony do ruchu pojazdów albo pojazdów, pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch;
2) techniczny – przeznaczony wyłącznie do ruchu pojazdów obsługi drogi oraz wyjątkowo – do ruchu pojazdów służb ratowniczych;
3) awaryjny – przeznaczony wyłącznie do ruchu pojazdów służb ratowniczych oraz wyjątkowo – do ruchu pojazdów obsługi drogi.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych utrzymanie, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właścicieli lub użytkowników posesji przyległych do drogi publicznej, które są obsługiwane przez ten zjazd. Wyjątek stanowi tu przebudowa zjazdu wymuszona przy przebudowie drogi. Wtedy obowiązek dostosowania istniejącego zjazdu do nowych parametrów drogi spoczywa na zarządcy drogi.  

Zgodnie z art 29 ust. 1 pkt 11 oraz 11a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 
– zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;
– zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach.
Zgodnie z art 30 ust. 1 pkt 1 tej ustawy budowa zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach wymaga dokonania zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

W pierwszej kolejności przy załatwianiu formalności związanych z budową zjazdu, konieczne będzie ustalenie kategorii drogi z której zjazd będzie wykonany. Do zarządcy tej drogi należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu. O wydanie takiej decyzji może wystąpić jedynie osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości na którą ma być wykonany zjazd- osobiście lub działając przez pełnomocnika. W przypadku drogi gminnej zarządcą drogi jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), drogi powiatowej- zarząd powiatu, drogi wojewódzkiej- zarząd województwa, a drogi krajowej- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wyjątek stanowią tutaj drogi publiczne (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych) w granicach miast na prawach powiatu, dla których zarządcą jest prezydent miasta. Zadania z zakresu zarządzania drogami krajowymi są realizowane przez odpowiednie oddziały (które są także podzielone na rejony) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Odpowiedni oddział GDDKiA można zleźć pod adresem http://www.gddkia.gov.pl/ W przypadku dróg wojewódzkich, zadania zarządzania drogami wykonuje odpowiedni zarząd dróg wojewódzkich. Kontakt do tych zarządów można znaleźć pod adresem http://drogipubliczne.eu/linki.

W celu uzyskania decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu z drogi publicznej niezbędne jest złożenie wniosku wraz załącznikami:
– mapą orientacyjną wraz z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją
– szczegółowym planem sytuacyjnym w skali 1:1000 lub 1:500 ze wskazaniem proponowanej lokalizacji zjazdu,
– kopią dokumentu potwierdzającego tytuł prawny nieruchomości,

Decyzja jest wydawana na czas nieokreślony, jednak jeśli zjazd nie zostanie wybudowany w przeciągu 3 lat od jej wydania wtedy decyzja ta wygasa. 

Wydanie decyzji zezwalającej na lokalizacje zjazdu jest bezpłatne, jeśli budowa lub przebudowa zjazdu związana jest z budownictwem mieszkaniowym (art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) W przeciwnym wypadku opłata skarbowa wynosi 82,00 zł. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.)

Art.  29.  1. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.
3. Zezwolenie na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 5. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu – jego parametry techniczne, a także zamieszcza się, w przypadku obu zezwoleń, pouczenie o obowiązku:
1) przed rozpoczęciem robót budowlanych:
a) dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
b) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym;
2) uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu – o ile projekt budowlany jest wymagany.
4. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
5. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
6. Budowa lub przebudowa zjazdu na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W dniu 15.12.2022 r. zostały opublikowane Wytyczne projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach zamiejskich i ulicach. Od dnia 21 września 2022 r., kiedy zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, przez 83 dni wielu zarządców dróg miało problem w jaki sposób określić w decyzji lokalizacji zjazdu warunki jakie ma on spełniać. Wytyczne można pobrać pod linkiem:

Wytyczne projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach zamiejskich i ulicach
Wzorce i standardy rekomendowane przez
Ministra właściwego ds. transportu WR-D-33

Przed przystąpieniem do prac związanych z budową lub przebudową zjazdu inwestor jest zobowiązany uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego: http://drogipubliczne.eu/zajecie-pasa-drogowego