Zjazd z drogi publicznej

 

Zgodnie z definicją zwartą w ustawie o drogach publicznych, zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
(art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440))

Zjazd został także zdefiniowany w rozporządzeniu MTiGM w sprawie warunków technicznych dla dróg publicznych jako część drogi na połączeniu z drogą nie będącą drogą publiczną lub na połączeniu drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze; zjazd nie jest skrzyżowaniem.
(§ 3 ust. 12 rozporządzenia z dnia 2 marca 1999 r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych utrzymanie, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właścicieli lub użytkowników posesji przyległych do drogi publicznej, które są obsługiwane przez ten zjazd. Wyjątek stanowi tu przebudowa zjazdu wymuszona przy przebudowie drogi. Wtedy obowiązek dostosowania istniejącego zjazdu do nowych parametrów drogi spoczywa na zarządcy drogi.  

Zjazd z drogi publicznej został określony w ustawie Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) jak obiekt budowlany (kategoria IV  obiektu budowlanego). Zgodnie z w/w ustawą na budowę zjazdu niezbędne jest uzyskanie zgłoszenia robót budowlanych.

W pierwszej kolejności przy załatwianiu formalności związanych z budową zjazdu, konieczne będzie ustalenie kategorii drogi z której zjazd będzie wykonany. Do zarządcy tej drogi należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu. O wydanie takiej decyzji może wystąpić jedynie osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości na którą ma być wykonany zjazd- osobiście lub działając przez pełnomocnika. W przypadku drogi gminnej zarządcą drogi jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), drogi powiatowej- zarząd powiatu, drogi wojewódzkiej- zarząd województwa, a drogi krajowej- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wyjątek stanowią tutaj drogi publiczne (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych) w granicach miast na prawach powiatu, dla których zarządcą jest prezydent miasta. Zadania z zakresu zarządzania drogami krajowymi są realizowane przez odpowiednie oddziały (które są także podzielone na rejony) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Odpowiedni oddział GDDKiA można zleźć pod adresem http://www.gddkia.gov.pl/ W przypadku dróg wojewódzkich, zadania zarządzania drogami wykonuje odpowiedni zarząd dróg wojewódzkich. Kontakt do tych zarządów można znaleźć pod adresem http://drogipubliczne.eu/linki.

W celu uzyskania decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu z drogi publicznej niezbędne jest złożenie wniosku wraz załącznikami:

 • mapy orientacyjnej wraz z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją
 • szczegółowym planem sytuacyjnym w skali 1:1000 lub 1:500 ze wskazaniem proponowanej lokalizacji zjazdu,
 • wysysu z miejscowego planu zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy dla działki,
 • kopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny nieruchomości,

Decyzja jest wydawana na czas nieokreślony, jednak jeśli zjazd nie zostanie wybudowany w przeciagu 3 lat od jej wydania wtedy decyja ta wygasa. 

Wydanie decyzji zezwalającej na lokalizacje zjazdu jest bezpłatne, jeśli budowa lub przebudowa zjazdu związana jest z budownictwem mieszkaniowym (art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) W przeciwnym wypadku opłata skarbowa wynosi 82,00 zł. 

Przy uzgadnianiu lokalizacji zjazdów publicznych należy spełnić warunki zawarte w  § 113 ust. 7 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124):

Wyjazd z drogi do obiektu i urządzenia obsługi uczestników ruchu i wjazd na drogę nie mogą być usytuowane w miejscach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, a w szczególności:
1) w obszarze oddziaływania skrzyżowania lub węzła,
2) w miejscu, w którym nie jest zapewniona wymagana widoczność wjazdu na drogę, 
3) na odcinku drogi o pochyleniu niwelety większym niż 4%, 
4) nie bliżej wierzchołka łuku wypukłego niż wymagana odległość widoczności na zatrzymanie, 
5) na odcinku występowania dodatkowego pasa ruchu.

W decyzji zezwalającej na lokalizacje zjazdu muszą zostać podane warunki określone w § 78 ust. 2 lub § 79 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.)

W podanym pouczeniu muszą znaleźć się takie elementy jak:

 • Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ............ za pośrednictwem (...............-nazwa organu wydającego decyzję ) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 • Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia  21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 260 z pózn. zm.) inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych  zobowiązany jest do:
  - uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym,
  - uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego zjazdu.
 • Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowę w myśl art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
 • Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia skutkuje nałożeniem ustawowych kar pieniężnych zgodnie z art.40 ust.12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 260 z pózn. zm.)

Zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia  21 marca 1985 r. o drogach publicznych, inwestor po otrzymaniu decyzji zezwalającej na lokalizacje zjazdu, powinien wykonany projekt budowlany, zgodnie z warunkami w niej podanymi, przedłożyć do zaopiniowania zarządcy drogi. Dopiero na podstawie zaopiniowanego projektu zjazdu możliwe jest otrzymanie pozwolenia na budowę.   

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440)

Art. 29. 1. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.
3. Zezwolenie na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 5. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu - jego parametry techniczne, a także zamieszcza się, w przypadku obu zezwoleń, pouczenie o obowiązku:
1) uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym;
2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego zjazdu.
4. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
5. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
Art. 29a. 1. Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu:
1) bez zezwolenia zarządcy drogi,
2) o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie budowlanym zjazdu- zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4.
2. Karę, o której mowa w ust. 1, zarządca drogi wymierza również za użytkowanie zjazdu po terminie określonym w zezwoleniu zarządcy drogi.
3. Termin płatności kary, o której mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.
Art. 30. Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Podział zjazdów

Zjazd publiczny

Zjazd publiczny- określony przez zarządcę drogi jako zjazd co najmniej do jednego obiektu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza lub działalnosć o charakterze publicznym

(§ 55 ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2016 r. poz. 124))

Zjazd publiczny:
1)   powinien mieć:
a)  szerokość nie mniejszą niż 5,0 m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m i nie większą niż szerokość jezdni na drodze,
b)  nawierzchnię twardą w granicach pasa drogowego,
c)  przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5 m,
d)  pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania,
e)  na długości nie mniejszej niż 7,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne zjazdu nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku - nie większe niż 12%,
2)   z nowej drogi klasy GP lub G do stacji paliw powinien być wyposażony w dodatkowe pasy dla pojazdów skręcających z tej drogi,
3)   z drogi klasy GP, G lub Z do obiektu wymienionego w § 55 ust. 1 pkt 3, w wypadku uzasadnionym względami bezpieczeństwa ruchu, może być wyposażony w dodatkowe pasy ruchu dla pojazdów skręcających z tej drogi, w szczególności gdy miarodajne natężenie ruchu na drodze przekracza 400 P/h.

(§ 78 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2016 r. poz. 124). 

Zjazd indywidualny

Zjazd indywidualny- określony przez zarządcę drogi zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie.

(§ 55 ust. 4 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2016 r. poz. 124))

Zjazd indywidualny powinien mieć:
1)  szerokość nie mniejszą niż 4,5 m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i nie większej niż szerokość jezdni na drodze,
2)   nawierzchnię co najmniej twardą w granicach pasa drogowego,
3)  przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 3 m, lub skosem 1 : 1, jeżeli jest to zjazd z ulicy,
4)  pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania,
5)   na długości nie mniejszej niż 5,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku - nie większe niż 15%.

(§ 79 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2016 r. poz. 124))


Przed przystąpieniem do prac związanych z budową lub przebudową zjazdu inwestor jest zobowiązany uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego: http://drogipubliczne.eu/zajecie-pasa-drogowego

 

mapy

linki

kontakt