zarządzanie ruchem drogowym

znak drogowy zachowaj ostrożność

 

Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729) oraz ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

 

Tabela a: zarządcy ruchem drogowym na drogach publicznych oraz organy sprawujące nadzór nad tym zarządzaniem

 

Kategoria drogi Zarządca drogi Zarządca ruchu Nadzór nad zarządzaniem ruchem
Gminna wójt (burmistrz,
prezydent miasta)[1]
Starosta[2] Wojewoda
Powiatowa zarząd powiatu[1] Starosta[2] Wojewoda
Wojewódzka zarząd województwa[1] Marszałek Województwa[2] Wojewoda
Krajowa Generalny Dyrektor Dróg 
Krajowych i Autostrad[1]
Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad[2]
Minister właściwy do spraw transportu

[1]W  granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.
[2]W  granicach miast na prawach powiatu zarządcą ruchu na wszystkich drogach publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.

 

 

Zarządca ruchu drogowego

 

Organ zarządzajacy ruchem w szczególności:

 1. rozpatruje projekty organizacji ruchu oraz wnioski dotyczące zmian organizacji ruchu;
 2. opracowuje lub zleca do opracowania projekty organizacji ruchu uwzględniające wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu;
 3. zatwierdza organizacje ruchu na podstawie złożonych projektów;
 4. przekazuje zatwierdzone organizacje ruchu do realizacji;
 5. przechowuje projekty organizacji ruchu i prowadzi ich ewidencję;
 6. opiniuje geometrię drogi w projektach budowlanych;
 7. prowadzi kontrolę prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu;
 8. współpracuje w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami.

 

Nadzór nad zarządzaniem ruchem

Organ sprawujący nadzór nad zarządzaniem ruchem:

 1. dokonuje oceny organizacji ruchu w zakresie:
  a) zgodności z obowiązującymi przepisami,
  b) bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 2. rozstrzyga w sprawach spornych dotyczących istniejącej lub projektowanej organizacji ruchu, biorąc pod uwagę interes ogólnospołeczny oraz konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego.

zmiana organizacji ruchu

Zgodnie § 4 rozporzadzenia podstawą do wprowadzenia organizacji ruchu na nowo wybudowanej drodze lub jej zmiany na drodze istniejącej jest zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

 1. plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
 2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali) zawierający:
  a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
  b) parametry geometrii drogi;
 3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
 4. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
 5. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
 6. przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
 7. nazwisko i podpis projektanta.

Do projektu przedstawionego do zatwierdzenia należy dołączyć opinie:

 

 • komendanta wojewódzkiego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę krajową lub wojewódzką
 • komendanta powiatowego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową
 • komendanta miejskiego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę położoną w mieście na prawach powiatu lub w mieście stołecznym Warszawie, z wyjątkiem autostrady i drogi ekspresowej
 • zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt
 • organu zarządzającego ruchem na drodze niższej kategorii krzyżującej się z drogą wyższej kategorii na której ma być zmieniona organizacja ruchu
 • organu zarządzającego ruchem na drodze objętej objazdem, jeśli taki objazd jest założony w projekcie

mapy

linki

kontakt