Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Drogi Publiczne - Technologie dla dróg publicznych

zalecenia  

   

mapy  

   

wzory pism  

   

Po godzinach  

   

reklama  

   
   
   

technologie dla dróg publicznych

 

Wytyczne techniczne dla dróg publicznych

 

Podstawową ustawą określającą techniczne sprawy dróg publicznych to ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz.U. z 2013r. poz. 260). Ustawa ta definiuje pojęcia związane z drogami, podstawowe prawa na temat tych elementów, ich przeznaczenie oraz sposób utrzymywania i finansowania.

pdf - Ustawa o drogach publicznych

 

 


Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych 1 zleciła opracowanie następujących wytycznych: 

  • Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część I i II

(zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 12 czerwca 2001 roku)

  • Metoda obliczania przepustowości rond
  • Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej
  • Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną

(zarządzenie nr  20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Aupotstrad z dnia 23 lipca 2004 roku)

  • Wytyczne projektowania dróg - I i II klasy technicznej. (Autpostrady i drogi ekspresowe)
  • Wytyczne projektowania dróg - III, IV i V klasy technicznej
  • Wytyczne projektowania dróg - VI i VII klasy technicznej

(zarządzenie nr 5/95 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 31 marca 1995 roku)

  • Światła mostów i przepustów - Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami.

 

 

 

 

 

1 Generalna Dyrekcjia Dróg Publicznych oraz Agencjia Budowy i Eksploatacji Autostrad w dniu 1 kwietnia 2002r. zostały połączone i przekształcone w GDDKiA 

 


 

Kolejnymi aktamni prawnymi które określają technolgie dla dróg publicznych to Ustawa prawo budowlane oraz rozporzadzenia uchwalone do niej:

 

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.)

pdf - rozporządzenie o warunkach tehnicznych dróg

pdf - załączniki

 

 

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz.U. Z 2000r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.)

pdf - rozporzadzenie o warunkach technicznych obiektów inżynierskich

pdf - załaczniki

 

 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1996 r. Nr 33 poz. 144 z późn. zm.) *

 
pdf - rozporzadzenie o warunkach technicznych skrzyzowań linii kolejowych z drogami publicznymi

* Rozporządzenie utraciło częściowo podstawę prawną z dniem 14 listopada 1997 r. na skutek uchylenia ustawy z 2 grudnia 1960 r. o kolejach (Dz.U.89.52.310) przez art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.97.96.591).

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych. (Dz. U. z 2002r. Nr. 12, poz. 116 z późn. zm.)

pdf - rozporzadzenie o przepisach techniczno-budowlanych autostrad patnych

 

Pozostałe informacje techniczne określają Polskie Normy.

Polskie normy można zakupić na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:Polski Komitet Normalizacyjny

Polski Komitet Normalizacyjny działa na podstawie ustawy o narmalizacji

pdf (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386, z późn. zm.)

 

 


 

GDDKiA opracowała wymagania techniczne dla dróg krajowych. Minister Infrastruktury rekomenduje je do stosowania na wszystkich drogach publicznych. Stosowanie WT na drogach wowjeówdzkich, powiatowych oraz gminnych nie jest obligatoryjne, jednak ich stosowanie wynika z art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane.

 

pdfZarządzenie Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o wdrożeniu zaktualizowanych Wymagań technicznych w zakresie dróg krajowych

pdf 1. "Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych WT-1 2010 Wymagania Techniczne"

pdf 2. "Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010 Wymagania techniczne"

pdf 3. "Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych WT-4 2010 Wymagania techniczne"

pdf 4. "Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych" WT-5 2010. Wymagania techniczne"

 


SPIS RZECZOWY

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

(Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)
(Dz. U. z 2009r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.)
Ostatnia zmiana dn. 29.04.2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 65, poz. 407)


Dział I PRZEPISY OGÓLNE

Dział II USYTUOWANIE DROGI

Dział III DROGA i POŁĄCZENIA DRÓG

Rozdział 1 Wymagania ogólne
Rozdział 2 Jezdnie
Rozdział 3 Dodatkowe pasy ruchu
Rozdział 4 Pasy postojowe
Rozdział 5 Pasy dzielące
Rozdział 6 Pobocza
Rozdział 7 Skarpy nasypów i wykopów
Rozdział 8 Chodniki
Rozdział 9 Ścieżki rowerowe
Rozdział 10 Torowisko tramwajowe
Rozdział 11 Pasy zieleni
Rozdział 12 Skrajnia drogi
Rozdział 13 Skrzyżowania i zjazdy
Rozdział 14 Węzły drogowe
Rozdział 15 Przejazdy drogowe i skrzyżowania z liniami kolejowymi


Dział IV WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DRÓG

Rozdział 1 Urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę
Rozdział 2 Urządzenia oświetleniowe
Rozdział 3 Obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu
Rozdział 4 Urządzenia techniczne drogi
Rozdział 5 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą

Dział V NOŚNOŚĆ I STATECZNOŚĆ DROGOWYCH BUDOWLI ZIEMNYCH ORAZ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DRÓG

Rozdział 1 Wymagania ogólne
Rozdział 2 Drogowa budowla ziemna
Rozdział 3 Konstrukcja nawierzchni drogi

Dział VI WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Z UWAGI NA MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA

Dział VII WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

Rozdział 1 Wymagania ogólne
Rozdział 2 Wymagania widoczności
Rozdział 3 Wymagania, jakim powinna odpowiadać nawierzchnia jezdni

Dział VIIIOCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 1 Wymagania ogólne
Rozdział 2 Ochrona obiektów i obszarów przed hałasem i wibracjami
Rozdział 3 Ochrona powietrza
Rozdział 4 Ochrona wód i powierzchniowych utworów geologicznych
Rozdział 5 Ochrona przyrody, krajobrazu, gruntów rolnych i leśnych
Rozdział 6 Ochrona środowiska kulturowego
Rozdział 7 Zagospodarowanie terenów zieleni

Dział IX PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

ZAŁĄCZNIK Nr 1 SCHEMATY SKRAJNI DRÓG


ZAŁĄCZNIK Nr 2 WARUNKI WIDOCZNOŚCI NA SKRZYŻOWANIACH I ZJAZDACH

ZAŁĄCZNIK Nr 3 WARUNKI WIDOCZNOŚCI NA WJAZDACH Z PASEM WŁĄCZANIA

ZAŁĄCZNIK Nr 4 SPOSÓB PRZEPROWADZANIA BADAŃ GEOTECHNICZNYCH I OKREŚLENIA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH PODŁOŻA NAWIERZCHNI1.

1. Zakres badań podłoża drogowych budowli ziemnych
2. Stan graniczny nośności podłoża drogowej budowli ziemnej
3. Warunki gruntowo-wodne podłoża nawierzchni
4. Warunki ogólne dla podłoża nawierzchni drogi
5. Wzmocnienie słabego podłoża nawierzchni
6. Warunki dodatkowe dla podłoża nawierzchni
7. Odwodnienie podłoża nawierzchni
8. Mrozoodporność podłoża nawierzchni

ZAŁĄCZNIK Nr 5 PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DRÓG

1. Okresy eksploatacji nawierzchni
2. Sposób wyznaczania obciążenia ruchem
3. Indywidualne projektowanie nawierzchni
4. Założenia do projektowania
5. Rodzaje zalecanych konstrukcji nawierzchni
6. Materiały warstw konstrukcyjnych nawierzchni

ZAŁĄCZNIK Nr 6 WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ NAWIERZCHNIE JEZDNI

1. Rzędne wysokościowe
2. Ocena równości podłużnej
3. Ocena równości poprzecznej
4. Ocena właściwości przeciwpoślizgowych


SPIS RZECZOWY

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r.)
(Dz.U. Z 2000r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.)


Dział I PRZEPISY OGÓLNE

Dział II USYTUOWANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH W TERENIE

Rozdział 1 Wymagania ogólne
Rozdział 2 Dostosowanie obiektów inżynierskich do warunków terenowych
1. Mosty
2. Przepusty
3. Wiadukty, estakady, kładki
4. Tunele
Rozdział 3 Szczególne wymagania dotyczące obiektów inżynierskich na terenach górniczych


Dział III POWIĄZANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH Z DROGĄ I TERENEM

Rozdział 1 Wymagania ogólne
Rozdział 2 Elementy drogi na obiekcie mostowym oraz w tunelu
Rozdział 3 Połączenie obiektu mostowego z drogą
Rozdział 4 Szczególne wymagania dotyczące nasypu drogowego przyległego do obiektu inżynierskiego
Rozdział 5 Schody i pochylnie
Rozdział 6 Odprowadzenie wód opadowych z obiektów inżynierskich

Dział IVBEZPIECZEŃSTWO OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH


Rozdział 1 Nośność i stateczność
Rozdział 2 Klasy obciążeń

Dział V TRWAŁOŚĆ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

Rozdział 1 Wymagania ogólne
Rozdział 2 Dostosowanie obiektów inżynierskich do środowiska
Rozdział 3 Zabezpieczenia antykorozyjne
1. Konstrukcje drewniane
2. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i z betonu sprężonego
3. Konstrukcje stalowe

Dział VI WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

Rozdział 1 Wymagania ogólne
Rozdział 2 Łożyska
Rozdział 3 Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych
Rozdział 4 Izolacje wodoszczelne pomostów obiektów mostowych
Rozdział 5 Nawierzchnia obiektu mostowego
Rozdział 6 Krawężniki
Rozdział 7 Torowisko tramwajowe
Rozdział 8 Urządzenia odprowadzenia wód opadowych z obiektów mostowych
Rozdział 9 Balustrady
Rozdział 10 Bariery ochronne
Rozdział 11 Urządzenia zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnych
Rozdział 12 Ekrany przeciwhałasowe
Rozdział 13 Osłony przeciwolśnieniowe
Rozdział 14 Instalacja oświetleniowa
Rozdział 15 Wentylacja
Rozdział 16 Znaki pomiarowe
Rozdział 17 Urządzenia zapewniające dostęp do obiektów inżynierskich w celach utrzymaniowych

Dział VII URZĄDZENIA OBCE NA OBIEKTACH INŻYNIERSKICH

Rozdział 1 Wymagania ogólne
Rozdział 2 Rurociągi i przewody gazowe
Rozdział 3 Przewody kanalizacyjne
Rozdział 4 Przewody wodociągowe
Rozdział 5 Rurociągi i przewody cieplne
Rozdział 6 Linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne oraz instalacje elektroenergetyczne i telekomunikacyjne

Dział VIII BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Dział IX PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

ZAŁĄCZNIK Nr 1 OBLICZANIE ŚWIATEŁ MOSTÓW I PRZEPUSTÓW

1. Wstęp
2. Obliczenia hydrauliczne mostów

ZAŁĄCZNIK Nr 2KLASY OBCIĄŻEŃ TABOREM SAMOCHODOWYM OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

ZAŁĄCZNIK Nr 3POJAZDY SPECJALNE WEDŁUG UMOWY STANDARYZACYJNEJ NATO (STANAG 2021)

 


 

Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część I i II
Spis treści:
 
 
CZEŚĆ I  -  SPIS  TREŚCI
1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYTYCZNYCH
2. USTALENIA OGÓLNE I OKREŚLENIA
2.1. Podstawowe określenia
2.2. Typy skrzyżowań
2.3. Podstawowe elementy projektowania skrzyżowań
2.4. Miarodajne natężenia ruchu
2.5. Prędkość miarodajna
2.6. Miarodajny pojazd
2.7. Dane do projektowania
2.8. Procedura projektowania skrzyżowań
3. OGÓLNE WYMAGANIA I ZASADY KSZTAŁTOWANIA SKRZYŻOWAŃ
3.1. Bezpieczeństwo ruchu
3.2. Przejezdność i sprawność ruchu na skrzyżowaniu
3.3. Widoczność na skrzyżowaniach
3.4. Uwarunkowania środowiskowe i ekonomiczne
3.5. Wyznaczanie wlotów z pierwszeństwem przejazdu
3.6. Odległości między skrzyżowaniami
3.7. Skrzyżowania sąsiadujące
3.8. Skrzyżowania wielowlotowe
3.9. Zasady kształtowania sytuacyjnego i wysokościowego wlotów skrzyżowania
3.9.1. Kształtowanie sytuacyjne
3.9.2. Kształtowanie wysokościowe
3.10. Kanalizacja ruchu
3.11. Prowadzenie ruchu pieszych i rowerzystów
3.12. Lokalizacja przystanków komunikacji zbiorowej
3.13. Oznakowanie skrzyżowań
3.14. Oświetlenie skrzyżowań
4. UWARUNKOWANIA I KRYTERIA STOSOWANIA SKRZYŻOWAŃ
4.1. Zakres stosowania poszczególnych typów skrzyżowań
4.2. Uwarunkowania stosowania skrzyżowań zwykłych i skanalizowanych
4.2.1. Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane poza terenem zabudowy
4.2.2. Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane na terenie zabudowy
4.2.3. Stosowanie skrzyżowań o przesuniętych wlotach
4.3. Uwarunkowania stosowania rond
4.3.1. Ronda poza terenem zabudowy
4.3.2. Ronda na terenie zabudowy
4.4. Uwarunkowania stosowania skrzyżowań z wyspą centralną
4.5. Uwarunkowania uspokajania ruchu na skrzyżowaniach i ich wlotach
4.6. Kryterium natężenia ruchu w wyborze typu skrzyżowania
5. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KSZTAŁTOWANIA SKRZYŻOWAŃ ZWYKŁYCH I SKANALIZOWANYCH
5.1. Wloty i wyloty
5.1.1. Pasy ruchu
5.1.2. Pasy ruchu na wprost
5.1.3. Pasy dla skrętu w lewo z drogi z pierwszeństwem przejazdu
5.1.4. Pasy dla skrętu w prawo z drogi z pierwszeństwem przejazdu
5.1.5. Kształtowanie łuków dla relacji skrętnych
5.1.6. Strefa wylotu w obrębie drogi z pierwszeństwem przejazdu
5.1.7. Pasy ruchu na wlocie podporządkowanym
5.2. Wyspy
5.2.1. Podział i zadania wysp kanalizujących ruch
5.2.2. Wyspy dzielące środkowe
5.2.3. Wyspy trójkątne
5.3. Projektowanie skrzyżowań o przesuniętych wlotach
5.4. Projektowanie skrzyżowań z wyspą centralną 9
5.5. Przejazdy i jezdnie do zawracania
5.6. Skrzyżowanie na prawe skręty
5.7. Skrzyżowanie drogi dwujezdniowej z geometryczną redukcją prędkości
5.8. Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
5.8.1. Stosowanie skrzyżowań z sygnalizacją
5.8.2. Pasy ruchu
5.8.3. Wyspy
5.8.4. Linie zatrzymań
5.9. Przejścia dla pieszych w poziomie jezdni
5.10. Ścieżki rowerowe i przejazdy dla rowerzystów
5.11. Przystanki autobusowe i tramwajowe
5.12. Kształtowanie wysokościowe wlotów skrzyżowań
6. ELEMENTY USPOKOJENIA RUCHU NA SKRZYŻOWANIACH
6.1. Typowe środki uspokojenia ruchu i ogólne warunki ich stosowania
6.2. Kształtowanie elementów uspokojenia ruchu
ZAŁĄCZNIKI
A. Konstrukcja krzywej koszowej
B. Szczegóły konstrukcji wysp w formie kropli
C. Sprawdzanie przejezdności skrzyżowania
LITERATURA
I. Ustawy, rozporządzenia, normy
II. Wytyczne, instrukcje, katalogi
III. Podręczniki
IV. Książki, materiały konferencyjne i wytyczne zagraniczne
 
CZEŚĆ II  -  SPIS  TREŚCI
1. WPROWADZENIE
2. USTALENIA OGÓLNE I OKREŚLENIA
2.1. Podstawowe określenia
2.2. Oznaczenia
2.3. Typy rond i ogólne zasady ich stosowania
2.4. Podstawowe elementy geometryczne mini rond, rond małych i średnich
2.5. Dane do projektowania
2.6. Prędkość przy dojeździe do ronda
2.7. Pojazd miarodajny dla ronda
3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE KSZTAŁTOWANIA ROND
3.1. Bezpieczeństwo ruchu
3.2. Przejezdność i sprawność rond
3.3. Widoczność na rondzie
3.4. Względy środowiskowe i ekonomiczne
3.5. Przepustowość rond
3.6. Warunki ruchu
3.7. Oznakowanie rond
3.8. Oświetlenie rond
4. PRZESŁANKI I UWARUNKOWANIA STOSOWANIA ROND
4.1. Zalety ruchowe rond
4.2. Zalecenia stosowania mini rond
4.3. Zalecenia stosowania małych rond
4.4. Zalecenia stosowania średnich rond
4.5. Ograniczenia w stosowaniu rond
4.6. Czynniki zagospodarowania i kształtowania otoczenia
5. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KSZTAŁTOWANIA ELEMENTÓW GEOMETRYCZNYCH ROND
5.1. Mini ronda
5.1.1. Średnica zewnętrzna, wyspa środkowa i jezdnia ronda
5.1.2. Wloty na mini rondo, wyloty i wyspy dzielące
5.1.3. Inne elementy projektowania mini ronda
5.2. Małe ronda
5.2.1. Średnica zewnętrzna i wyspa środkowa małego ronda
5.2.2. Jezdnia na rondzie i przejezdny pierścień
5.2.3. Wloty na rondo i wyloty z ronda
5.2.4. Wyspy dzielące na wlotach/wylotach
5.2.5. Inne uwarunkowania projektowania małego ronda
5.3. Średnie ronda
5.3.1. Średnica zewnętrzna, wyspa środkowa i jezdnia na rondzie
5.3.2. Wloty na rondo i wyloty z ronda średniego
5.3.3. Wyspy dzielące na wlotach/wylotach
5.4. Zagospodarowanie wyspy i otoczenia ronda
6. UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE ROND
6.1. Uwarunkowania rozwiązania wysokościowego
6.2. Pochylenia podłużne wlotów ronda
6.3. Pochylenie poprzeczne jezdni ronda
7. RUCH PIESZYCH, ROWERZYSTÓW ORAZ PRZYSTANKI AUTOBUSOWE
7.1. Ruch pieszych
7.2. Ruch rowerzystów
7.3. Przystanki autobusowe
ZAŁĄCZNIK
D. Ilustracja fotograficzna
LITERATURA
I. Ustawy, rozporządzenia, normy
II. Wytyczne, instrukcje, katalogi
III. Podręczniki
IV. Książki, materiały konferencyjne i wytyczne zagraniczne

 Najczęściej wykorzystawane normy określajace tematykę dróg:

 

 

PN-EN 13036-1:2010 Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych - Metody badań -- Część 1: Pomiar głębokości makrotekstury metodą objętościową

PN-EN 13036-3:2003 Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody badań. Część 3: Pomiar poziomej spływności nawierzchni

PN-EN 13036-4:2004 Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badań -- Część 4: Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła

PN-EN 13036-7:2004 Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badań -- Część 7: Pomiar nierówności nawierzchni: badanie liniałem mierniczym

PN-EN 15876-1:2010 Elektroniczne pobieranie opłat -- Ocena zgodności urządzenia zamontowanego w pojeździe i urządzeń umieszczonych na poboczu drogi z EN 15509 - Część 1: Układ badawczy i cele badań

PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe - Nawierzchnie drogowe -- Podział, nazwy, określenia

PN-S-02204:1997Drogi samochodowe - Odwodnienie dróg

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne -- Wymagania i badania

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-S-06103:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z betonu popiołowego

PN-S-96011:1998 Drogi samochodowe - Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu -- Wymagania i badania

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe -- Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną - Wymagania i badania

PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe - Popioły lotne

   

statystyka strony

Nasza witryne przeglada teraz 28 gości.

   
   
© DROGIPUBLICZNE.EU