Skrzyżowanie dróg publicznych

skrzyżowanie dróg publicznych [1]:
a) jednopoziomowe - przecięcie się lub połączenie dróg publicznych na jednym poziomie,
b) wielopoziomowe - krzyżowanie się lub połączenie dróg publicznych na różnych poziomach,
zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy (węzeł drogowy) lub krzyżowanie się dróg na różnych poziomach, uniemożliwiające wybór kierunku jazdy (przejazd drogowy)
 

utrzymanie skrzyżowania dróg publicznych

[1]
Art. 25. 1. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii.
2. Koszt budowy lub przebudowy skrzyżowania, o którym mowa w ust. 1, wraz z koniecznymi
drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji
ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, ponosi zarządca drogi, który wystąpił z inicjatywą budowy lub przebudowy takiego skrzyżowania.
3. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowania autostrady lub drogi
ekspresowej z innymi drogami publicznymi, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, należy do zarządcy autostrady lub drogi ekspresowej.
4. Koszt budowy lub przebudowy skrzyżowania, o którym mowa w ust. 3, wraz z koniecznymi
drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, ponosi zarządca drogi, który wystąpił z inicjatywą budowy lub przebudowy takiego skrzyżowania.
 

skrzyżowania drogi publicznej z liniami kolejowymi 

[1]
Art. 28. 1. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg z liniami
kolejowymi w poziomie szyn, wraz z zaporami, urządzeniami sygnalizacyjnymi, znakami kolejowymi, jak również nawierzchnią drogową w obszarze między rogatkami, a w przypadku ich braku - w odległości 4 m od skrajnych szyn, należy do zarządu kolei.
2. Do zarządów kolei należy również:
1) konserwacja znajdującej się nad skrajnią kolejową dolnej części konstrukcji wiaduktów drogowych, łącznie z urządzeniami zabezpieczającymi;
2) budowa i utrzymanie urządzeń odwadniających wiadukty kolejowe nad drogami, łącznie z urządzeniami odprowadzającymi wodę poza koronę drogi;
3) budowa skrzyżowań dróg z torami kolejowymi w różnych poziomach w razie budowy nowej lub
zmiany trasy istniejącej linii kolejowej, zwiększenia ilości torów, elektryfikacji linii, zwiększenia
szybkości lub częstotliwości ruchu pociągów.
 

Zakres stosowania skrzyżowań, węzłów i przejazdów drogowych
na drogach poszczególnych klas 

[2]
Klasa
drogi
A S GP G Z L D
A W W W P,(W) P P P
S W W W,(Sc)

W,Sc

P,(Sp) P P
GP W W,(Sc) W,Sc Sc,(W) Sc,(Sp) Sc,Sp Sz,Sp
G P,(W) W,Sc Sc,(W) Sc,Sz Sc,Sz Sc,Sz Sz
Z P P,(Sp) Sc,(Sp) Sc,Sz Sc,Sz Sc,Sz Sc,Sz
L P P Sc,Sz Sc,Sz Sc,Sz Sz Sz
D P P Sz,Sp Sz Sc,Sz Sz Sz

 

 
Oznaczenia w tabeli:
W - węzeł,
Sc - skrzyżowanie skanalizowane,
Sz - skrzyżowanie zwykłe,
Sp - skrzyżowanie tylko na prawe skręty,
P - przejazd drogowy (różnopoziomowy),
(...) - rozwiązanie dopuszczalne wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach

 

Podstawowe pojęcia:

 

  • Wlot jest to część drogi (pasy ruchu lub jezdnia w przypadku drogi dwujezdniowej), z której pojazdy wjeżdżają na skrzyżowanie.
  • Wylot jest to część drogi (pasy ruchu lub jezdnia w przypadku drogi dwujezdniowej), którą pojazdy opuszczają skrzyżowanie.
  • Wyspy kanalizujące są to wyspy realizujące zadania kanalizacji ruchu (rozdzielanie strumieni poruszających się w tym samym kierunku bądź oddzielanie strumieni ruchu z przeciwnych kierunków, wymuszanie redukcji prędkości, poprawianie czytelności skrzyżowania, ułatwianie przekraczania jezdni pieszym lub rowerzystom itp.).
 

 

Obszar skrzyżowania:

[4]
Obszar skrzyżowania - obszar obejmujący wspólną część dróg danego skrzyżowania, ograniczony wyznaczonymi lub domniemanymi liniami zatrzymania oraz ich przedłużeniami
 
 
[3]
Skrzyżowanie obejmuje wspólną część przecinających się lub łączących się dróg oraz odcinki tych dróg, na których występują poszerzenia jezdni spowodowane dodatkowymi pasami ruchu i/lub wyspami kanalizującymi, a w przypadku braku poszerzenia - na odcinku obejmującym minimalne długości akumulacji i zwalniania określone w § 66 i § 67 Warunków technicznych [2].
 
 
Przejście dla pieszych należy uznać jako zlokalizowane w obrębie skrzyżowania, jeżeli odległość bliższej skrzyżowania krawędzi przejścia od najbliższego łuku wynosi bliżej niż 10m.

Obszar oddziaływania skrzyżowania:

[3]
obejmuje określony powyżej obszar skrzyżowania i dodatkowo powinien obejmować odcinki, na których występuje w ruchu pojazdów opóźnianie lub przyspieszanie związane z dojazdem do skrzyżowania lub jego opuszczaniem (wyjazdem) - jeżeli manewry te nie mogą być wykonane w obrębie skrzyżowania. Długości odcinków opóźniania i przyspieszania określają § 66 ^ 69 Warunków technicznych [2],
Zasięg oddziaływania skrzyżowania można rozważać w aspekcie:
- zmian w charakterystyce potoków ruchu (odstępy między pojazdami, prędkości i ich dyspersja, ruch kolumnowy),
- celowych ograniczeń narzuconych znakami drogowymi (ograniczenie prędkości, wyprzedzania),
- oddziaływania na sąsiednie skrzyżowania lub synchronizacji ich pracy.
W każdym z tych przypadków obszar oddziaływania skrzyżowania powinien być zweryfikowany indywidualnie.
 

[2]

§ 66. 1. Dodatkowy pas dla pojazdów skręcających w lewo na skrzyżowaniu powinien być stosowany na:

1)  wlocie drogi klasy S,
2)  wlocie ulicy klasy GP.
2. Dodatkowy pas może być także stosowany na wlotach pozostałych dróg klasy GP oraz dróg klasy G i Z, jeżeli są one dwujezdniowe lub wynika to z warunków organizacji i bezpieczeństwa ruchu.
3. Dodatkowy pas dla pojazdów skręcających w lewo powinien mieć:
1)  odcinek zmiany pasa ruchu o długości nie mniejszej niż określony w tabeli:

Prędkość miarodajna drogi*) (km/h) ≤50 60 70 80 90 100
Długość odcinka zmiany pasa ruchu (m) 15 20 30 40 50 55
*) W wypadku drogi klasy Z jest to prędkość projektowa.

2)  odcinek zwalniania o długości nie mniejszej niż określony w tabeli:

Pochylenie podłużne wlotu (%)

Długość odcinka zwalniania (m) przy prędkości miarodajnej*) (km/h)
  ≤50 60 70 80 90 100
-6 30 40 60 80 105 140
-4 25 35 55 70 90 120
-2 20 30 45 60 80 105
0 15 25 40 50 70 95
2 10 20 35 45 60 85
4 10 15 30 40 5 75
6 10 15 25 35 50 65

*) W wypadku drogi klasy Z jest to prędkość projektowa.

3)  odcinek akumulacji o długości obliczonej na podstawie miarodajnego natężenia ruchu pojazdów skręcających w lewo, które muszą się zatrzymać, żeby umożliwić przejazd pojazdom z pierwszeństwem przejazdu; długość odcinka akumulacji nie powinna być mniejsza niż 20 m.
4. Przy przebudowie albo remoncie skrzyżowania dopuszcza się zmniejszenie długości odcinka zmiany pasa ruchu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, do 20 m.

§ 67. 1. Dodatkowy pas dla pojazdów skręcających w prawo na skrzyżowaniu powinien być stosowany na:

1)  wlocie drogi klasy S,
2)  wlocie dwujezdniowej ulicy klasy GP,
3)  wlocie drogi klasy GP lub G poza terenem zabudowy o prędkości miarodajnej większej niż 90 km/h.
2. Dodatkowy pas dla pojazdów skręcających w prawo może być także stosowany na wlotach dróg klasy GP i G innych niż wymienione w ust. 1 oraz dróg klasy Z, jeżeli wynika to z warunków organizacji i bezpieczeństwa ruchu.
3. Dodatkowy pas dla pojazdów skręcających w prawo, z zastrzeżeniem ust. 5, powinien mieć:
1)  odcinek zmiany pasa ruchu o długości określonej w § 66 ust. 3 pkt 1,
2)  odcinek zwalniania o długości nie mniejszej niż określona w tabeli: 


miarodajna
Prędkość
drogi1) 
(km/h)podłużne
pochylenie
wlotu
(%)

Długość odcinka zwalniania (m) przy promieniu łuku skrętu w prawo2)
(m)
    ≤10 11-15 16-20 21-30 >30
60 -4 35 30 25 20 10
60 -2 30 25 20 15 10
60 0 25 20 15 10 10
60 2 20 15 10 - -
60 4 15 10 10 - -
80 -4 70 65 60 55 50
80 -2 60 55 50 45 40
80 0 50 50 45 40 35
80 2 45 45 40 35 30
80 4 40 40 35 30 25
100 -4 120 115 110 105 95
100 -2 105 100 95 90 85
100 0 95 90 85 80 75
100 2 85 80 75 70 65
100 4 75 70 65 65 60

1) W wypadku drogi klasy Z jest to prędkość projektowa.
2) Jeżeli na wlocie jest wyznaczone przejście dla pieszych lub skrzyżowanie jest wyposażone w sygnalizację świetlną, to należy przyjąć długość odcinka zwalniania jak dla promienia łuku równego 10 m.
3)  odcinek akumulacji, jeśli skrzyżowanie jest wyposażone w sygnalizację świetlną lub na jego wlocie jest wyznaczone przejście dla pieszych; długość odcinka akumulacji powinna być określona zgodnie z wymaganiami, o których mowa w § 66 ust. 3 pkt 3.
4. Przy przebudowie albo remoncie skrzyżowania dopuszcza się zmniejszenie długości odcinka zmiany pasa ruchu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, do 15 m.
5. Jeżeli dodatkowy pas dla pojazdów skręcających w prawo, o którym mowa w ust. 3, nie wymaga odcinka akumulacji i prędkość miarodajna drogi poza terenem zabudowy jest mniejsza niż 90 km/h, dopuszcza się stosowanie dodatkowego pasa w postaci klina o skosie nie większym niż 1 : 10 i długości od 30 m do 50 m.

§ 68. 1. Dodatkowy pas ruchu na skrzyżowaniu z prawej strony wylotu drogi z pierwszeństwem przejazdu powinien być stosowany na:

1)  drodze klasy S oraz na dwujezdniowej drodze klasy GP lub G poza terenem zabudowy, gdy miarodajne natężenie ruchu pojazdów skręcających w prawo z wlotu podporządkowanego jest większe niż 60 P/h i prędkość miarodajna na drodze z pierwszeństwem przejazdu jest większa niż 80 km/h,
2)  ulicy klasy GP.
2. Dodatkowy pas może być także stosowany na drogach klasy GP i G innych niż wymienione w ust. 1, jeżeli wynika to z warunków organizacji i bezpieczeństwa ruchu.
3. Dodatkowy pas ruchu, o którym mowa w ust. 1, powinien mieć:
1)  odcinek przyspieszania o długości nie mniejszej niż 100 m w wypadku ulicy klasy GP i w przedziale od 100 m do 200 m w wypadku dróg klasy S, GP i G poza terenem zabudowy,
2)  odcinek zmiany pasa ruchu o długości określonej w § 66 ust. 3 pkt 1.

§ 69. 1. Dodatkowy pas ruchu z lewej strony wylotu można stosować na dwujezdniowej drodze klasy S lub GP, jeśli na skrzyżowaniu nie ma i nie przewiduje się sygnalizacji świetlnej.

2. Dodatkowy pas ruchu, o którym mowa w ust. 1, powinien mieć:
1)  odcinek przyspieszania o długości nie mniejszej niż 100 m,
2)  odcinek zmiany pasa ruchu o długości określonej w § 66 ust. 3 pkt 1.


 

Typy skrzyżowań


 
 
  • Zgodnie z § 55 Warunków technicznych [6] skrzyżowania dzieli się na;
1) zwykłe - nie zawiera na żadnym wlocie wyspy dzielącej kierunki ruchu lub środkowego
pasa dzielącego,
2) skanalizowane  - zawiera co najmniej na jednym wlocie wyspę dzielącą lub środkowy
pas dzielący; do skrzyżowań skanalizowanych zalicza się także ronda
  • Pod względem liczby wlotów skrzyżowania można podzielić na;
1) trzywlotowe,
2) czterowlotowe,
3) wielowlotowe.

  • Pod względem poszerzenia wlotów skrzyżowania można podzielić na:
1) bez poszerzonych wlotów
2) z poszerzonymi wlotami

  • Pod względem sterowania ruchem skrzyżowania można podzielić na:
1) z sygnalizacją świetlną,
2) bez sygnalizacji świetlnej.
 
  • Pod względem organizacji ruchu skrzyżowania bez sygnalizacji można podzielić na:
1) bez pierwszeństwa przejazdu dla któregokolwiek z kierunków,
2) z pierwszeństwem przejazdu dla wybranego kierunku (z drogą podporządkowaną, z załamanym kierunkiem z pierwszeństwem przejazdu),
3) z ruchem okrężnym i podporządkowaniem pojazdów wjeżdżających na rondo.
 
  • Pod względem zakresu skanalizowania wlotów skrzyżowania można podzielić na:
1) ze skanalizowanymi wlotami drogi podporządkowanej lub drogi z pierwszeństwem przejazdu 
2) ze skanalizowanymi wlotami na drodze z pierwszeństwem przejazdu i na drodze podporządkowanej 
3) skrzyżowania z ruchem okrężnym: ronda mini, małe, średnie i duże, skrzyżowania z wyspą centralną  i „cygara" 
4) inne - skrzyżowania z szerokim pasem dzielącym, skrzyżowania wykorzystujące przejazdy i jezdnie do zawracania

  • Pod względem możliwości wyboru kierunku jazdy skrzyżowania można podzielić na:
1) z pełnym wyborem kierunku jazdy,
2) z częściowym wyborem kierunku jazdy (tylko na prawe skręty)

 
Skrzyżowanie zwykłe jest to skrzyżowanie o trzech lub czterech wlotach, które nie zawiera na żadnym wlocie wyspy dzielącej kierunki ruchu lub środkowego pasa dzielącego, a łączna szerokość wlotu i wylotu jest taka sama jak odcinka drogi dochodzącej do skrzyżowania.
Skrzyżowanie zwykłe o poszerzonych wlotach to skrzyżowanie o trzech lub czterech wlotach, które nie zawiera na żadnym wlocie wyspy dzielącej kierunki ruchu lub środkowego pasa dzielącego, a łączną szerokość wlotu i wylotu zwiększono (w stosunku do szerokości odcijnka drogi dochodzącej do skrzyżowania) dla wprowadzenia dodatkowych pasów ruchu 
Jeżeli ruch na skrzyżowaniu regulowany jest za pomocą znaków drogowych (skrzyżowanie z pierwszeństwem przejazdu), to poszerzenia wlotów występują z reguły na wlotach drogi z pierwszeństwem przejazdu. 
Skrzyżowanie ze skanalizowanymi wlotami drogi podporządkowanej lub drogi z pierwszeństwem przejazdu to skrzyżowanie, które co najmniej na jednym z wlotów drogi podporządkowanej lub z pierwszeństwem przejazdu ma wyspę dzielącą kierunki ruchu.
Skrzyżowanie ze skanalizowanymi wlotami drogi z pierwszeństwem przejazdu i drogi podporządkowanej to skrzyżowanie, które co najmniej na jednym z wlotów drogi z pierwszeństwem przejazdu i co najmniej na jednym z wlotów drogi podporządkowanej ma wyspy dzielące kierunki ruchu 
Skrzyżowanie o przesuniętych wlotach to jedno skrzyżowanie, na którym wloty podporządkowane, znajdujące się po przeciwległych stronach drogi z pierwszeństwem przejazdu, są względem siebie przesunięte na odległość umożliwiającą przejazd z wlotu podporządkowanego na wprost „na raty" i w razie potrzeby umieszczenie także na odcinku pomiędzy wlotami dodatkowych pasów dla relacji skrętnych. Przesunięcie ma zwykle odległość 40^-250 m. W efekcie przesunięcia osi wlotów podporządkowanych skrzyżowanie takie składa się z powiązanych ruchowo części skrzyżowań typu T (obszary tych skrzyżowań nakładają się na siebie).
Mini rondo jest skrzyżowaniem o ruchu okrężnym, o średnicy zewnętrznej krawędzi jezdni 14 + 22 m (wyjątkowo 25 m) z przejezdną wyspą środkową o średnicy 4+ 10 m. Wyspa środkowa jest przejezdna, a na krawędzi jest wyniesiona do 6 cm ponad powierzchnię jezdni wokół tej wyspy i nie więcej niż 16 cm w środku wyspy. Wloty i jezdnia ronda sąjednopasowe.
Małe rondo jest skrzyżowaniem o ruchu okrężnym, o średnicy zewnętrznej krawędzi jezdni 26 + 40 m (wyjątkowo 22 + 45 m) z wyspą środkową tworzącą wizualną przeszkodę dla kierowców zbliżających się do ronda. Ze względów funkcjonalnych wyspa może być otoczona przejezdnym pdvierścieniem o nawierzchni odróżniającej się od jezdni ronda kolorem i/lub fakturą. Wloty i jezdnia ronda mogą mieć szerokości umożliwiające ruch jedno- lub dwustrumieniowy.
Średnie rondo jest skrzyżowaniem o ruchu okrężnym, o średnicy zewnętrznej krawędzi jezdni 41 h- 65 m z wyspą środkową. Ma ono jedno- lub dwupasową jezdnię wokół wyspy środkowej i może mieć więcej niż cztery wloty.
Duże rondo jest skrzyżowaniem o ruchu okrężnym, o średnicy zewnętrznej krawędzi jezdni większej od 65 (55) m z wyspą środkową. Duże rondo może mieć więcej niż cztery wloty i jezdnię wokół wyspy środkowej o jednym lub dwóch, a wyjątkowo (przy sygnalizacji) trzech pasach ruchu. W uzasadnionych przypadkach może być uposażone w sygnalizację świetlną. Przy bardzo dużej średnicy ronda, na odcinkach jezdni na rondzie między sąsiednimi wlotami, może zachodzić przeplatanie strumieni ruchu.
Skrzyżowanie z wyspą centralną jest skrzyżowaniem skanalizowanym z wewnętrznymi powierzchniami akumulacyjnymi przy wyspie centralnej dla skręcających w lewo pojazdów. Typowym rozwiązaniem jest wyposażenie tego skrzyżowania w sygnalizację świetlną. 
Skrzyżowanie skanalizowane z szerokim pasem dzielącym na drodze z pierwszeństwem przejazdu to skrzyżowanie, na którym w obrębie pasa dzielącego występują
wyznaczone powierzchnie akumulacyjne o pojemności co najmniej 1 samochodu osobowego, z których korzystają pojazdy skręcające w lewo z drogi z pierwszeństwem przejazdu lub pojazdy jadące na wprost bądź skręcające w lewo z wlotów podporządkowanych 

 


 

 

[1]  USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

[2]  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.)

[3]  WYTYCZNE PROJEKTOWANIA SKRZYŻOWAŃ DROGOWYCH (przyjęte ZARZĄDZENIEM NR 10 GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG PUBLICZNYCH z dnia 12 czerwca 2001 roku)

[4] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DZ. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.)