Umieszczanie reklam świetlnych typu LED przy drogach publicznych.

 
 
Definicja reklamy została określona w art. 4 pkt 23 ustawy o drogach publicznych  (Dz.U. z 2013r. poz. 260). Zgodnie z nią reklama to „nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę.”
 
 
Na podstawie  ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 718 z późn. zm.) posadowienie reklamy wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. Art. 3 określa iż  wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenie reklamowe jest obiektem budowlanym zaliczanym do grupy budowli. Zgodnie z pozostałymi przepisami instalowanie i remont tablic i urządzeń reklamowych wymaga dokonania zgłoszenia, za wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu ustawy o ruchu drogowym (obszar oznaczony odpowiednimi  D-42) (art. 29 ust. 2 pkt. 6 PB).
 
 
Rola zarządcy drogi a pozwolenie na budowę reklamy świetlnej.
 
 
Poza wyrażeniem zgody na ewentualne odstępstwo (tylko w terenie zabudowy) - gdy tablica reklamowa ma zostać posadowiona w odległości mniejszej od krawędzi jezdni niż jest określona w Art. 43. 1. ustawy o drogach publicznych, przy instalowaniu reklamy świetlnej, której odbiorcami będą użytkownicy drogi publicznej niezbędnym jest również uzyskanie opinii zarządcy tej drogi. Zgodnie art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego stroną postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.
 
 
Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) zabrania się  umieszczania na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie albo wprowadzających w błąd uczestników ruchu. Przy wydawaniu opinii na temat reklamy LED w myśl tego przepisu należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak:
- natężenie ruchu na drodze
- geometria drogi (odległość od skrzyżowań, łuków…)
- wypadkowość na drodze
- wysokość planowanej reklamy i jej odległość od drogi (kolidacja ze znakami i sygnałami drogowymi)
- lokalizacja istniejących urządzeń związanych z ruchem drogowym, (w tym znaki drogowe, sygnalizacja świetlna) oraz ewentualna kolizja reklamy z tymi znakami (poprzez kolory zielony, żółty, niebieski dla znaków, oraz zielony, żółty, czerwony dla sygnalizacji.)
 
 
Kiedy reklama nie może zostać zamontowana.
 
 
Reklama LED oraz inne nie mogą zostać usytuowane:
 
1. Przy drogach międzynarodowych: Zgodnie z pkt.VII.4. umowy europejskiej o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR) sporządzona w Genewie dnia 15 listopada 1975 r., ratyfikowana przez Polskę 14 września 1984 r. (Dz. U. z 1985 r. Nr 10 poz. 35) „Ze względu na bezpieczeństwo i estetykę ustawianie tablic reklamowych przy drogach międzynarodowych jest zakazane”
 
2. W pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi: art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy o drogach publicznych – „zabrania umieszczania w pasie drogowym reklam poza obszarami zabudowanymi z wyjątkiem parkingów.”
 
3. W obrębie skrzyżowań i zjazdów: konieczność zachowania warunków Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430)
 
4. Na wiaduktach kolejowych: zgodnie § 42 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z 1996 r. Nr 33, poz. 144) - zakazuje się umieszczania na wiaduktach kolejowych w obrębie pasa drogowego reklam, plakatów a także tablic informacyjnych i innych przedmiotów niezwiązanych z ruchem drogowym.
 
 
Ewidentnie art. 45 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym jest przepisem niejasnym i nieprecyzyjnym, co wynika chociażby z różnych jego interpretacji przez organy pierwszej i drugiej instancji oraz przez NSA. Potrzebę nowych regulacji prawnych zapowiedział Resort Infrastruktury, jako odpowiedź na interpelację Pani Poseł Agnieszki Pomaskiej (poniżej)
 

 
Interpelacja nr 20156 do ministra infrastruktury w sprawie braku odpowiednich przepisów określających maksymalny poziom intensywności światła w przypadku przydrożnych reklam ekranowych typu LED
 
 
Szanowny Panie Ministrze! W ostatnim czasie liczba przydrożnych reklam ekranowych typu LED wzrasta w zastraszającym tempie, szczególnie w miastach jest coraz więcej takich urządzeń. Ten stosunkowo nowy typ reklamy w naszym kraju znacznie wpływa na rozpraszanie kierowców, którym przez swoją nadmierną jaskrawość dość znacznie zaburza
pole widzenia. Producenci ekranów niejednokrotnie spotykali się z opinią, że ich produkty w nadmierny sposób wpływają na dekoncentrację kierujących pojazdami, lecz to nie oni są głównymi sprawcami problemu. W dużej mierze winni są właściciele ekranów, ustawiający swoje urządzenia na maksymalny poziom jasności wyświetlanej treści. Można je z łatwością regulować - ekran powinien mocniej świecić za dnia, w pełnym słońcu, słabiej przy zachmurzonym niebie albo po zmroku. Niestety w większości przypadków nie jest to przestrzegane. Cała kłopotliwa sytuacja polega na tym, że właściwie trudno określić właściwą skalę w przypadku ekranów ledowych. Nie ma aktualnie żadnych przepisów określających, z jaką maksymalną jaskrawością - zwaną przez fachowców luminancją - mogłyby świecić. Tego typu reklamy są bardzo niebezpieczne. Odwracają uwagę kierowcy, zwyczajnie przeszkadzają. Niekiedy ich luminancja jest znacznie większa od wszystkich znajdujących się w pobliżu sygnalizatorów świetlnych lub oświetlenia ulicznego. Problem jest jednak jeszcze bardzo złożony, ponieważ dotyczy nie tylko ekranów ledowych. Chodzi także o reflektory oświetlające zwykłe, nieruchome billboardy czy panele wyświetlające różne informacje. Nie można pozwolić, by reklama stanowiła najważniejszy element na trasie, by znaki drogowe i sygnalizacja stanowiły jedynie jej ciemne tło. W związku z powyższym mam do Pana Ministra następujące pytanie: Jakie działania zamierza podjąć ministerstwo w najbliższym czasie, które przyczynią się do ustanowienia konkretnych przepisów regulujących w odpowiedni sposób intensywność wyświetlania reklam?
 
Z poważaniem
 
Poseł Agnieszka Pomaska
 
Warszawa, dnia 19 stycznia 2011 r.
 
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 20156 w sprawie braku odpowiednich przepisów określających maksymalny poziom intensywności  światła w przypadku przydrożnych reklam ekranowych typu LED
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pani poseł Agnieszki Pomaskiej (pismo znak: SPS-023-20156/11 z dnia 28 stycznia 2011 r.) w sprawie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w związku z umieszczaniem reklam typu LED przy drogach publicznych, uprzejmie przekazuję następujące wyjaśnienia. Kwestię umieszczania reklam w pasach drogowych dróg publicznych regulują przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.). Zgodnie z jej art. 39 ust. 1 zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabronione jest umieszczanie reklam poza obszarami zabudowanymi, z wyjątkiem parkingów. Natomiast w terenie zabudowanym umieścić reklamy można wyłącznie za zgodą zarządcy drogi wyrażoną w formie decyzji administracyjnej, po uiszczeniu opłaty. Przy wydawaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy zarządca drogi jest zobowiązany każdorazowo do oceny, czy zajęcie pasa drogowego pod reklamy jest dopuszczalne, tzn. czy nie będzie powodować niszczenia drogi lub naruszać zadań organu drogą zarządzającego, m.in. obowiązku zapewnienia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego (co wynika z orzecznictwa sądowego, m.in. z wyroku NSA z dnia 9 lutego 2009 r., sygn. akt II GSK 735/08). Ponadto zarządca drogi jest zobowiązany również uwzględniać przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) stanowiące m.in., iż zabronione jest umieszczanie na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie albo wprowadzających w błąd uczestników ruchu oraz m.in. zasłanianie znaków i sygnałów drogowych (art. 45 ust. 1 pkt 7 i 8). Przepisy Prawa o ruchu drogowym odpowiadają w tym zakresie zapisowi art. 4 ust. b Konwencji wiedeńskiej z dnia 8 listopada 1968 r. o znakach i sygnałach drogowych. Ponadto należy zauważyć, iż kwestię umieszczania reklam przy drogach reguluje również art. 43 ww. ustawy o drogach publicznych, który ustala odległości dla sytuowania obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni, zależnie od kategorii drogi. W przypadku reklam będących obiektami budowlanymi nie ma możliwości uzyskania odstępstw od powyższych odległości. Odrębny problem stanowi natomiast lokalizacja reklam poza pasem drogowym. Resort infrastruktury zauważa potrzebę stworzenia odpowiednich przepisów, które w sposób wyraźny i czytelny określałyby zasady lokalizacji reklam poza pasem drogowym. Problematyka ta wykracza jednak poza przepisy dotyczące dróg publicznych. Konieczność wypracowania odpowiednich przepisów prawnych jest niezbędna i uzasadniona. Potwierdzają to liczne sygnały, które napływają do resortu infrastruktury, informujące o negatywnym wpływie reklam dynamicznych i wielkoformatowych (w tym szczególnie reklam wykorzystujących diody świetlne) na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Należy przy tym pamiętać, iż problematyka lokalizacji reklam poza pasem drogowym wiąże się z konstytucyjnie zagwarantowanym prawem własności i ewentualnymi naruszeniami praw właścicieli w zakresie korzystania, używania i czerpania pożytków ze swojej własności. Reasumując, mając na uwadze zgłaszany negatywny wpływ reklam na bezpieczeństwo ruchu drogowego, resort infrastruktury podejmie starania zmierzające do unormowania przepisów
prawnych w tym zakresie. Z uwagi jednak na fakt, iż poruszona tematyka jest złożona i dotyczy wielu obszarów prawa, uregulowanie jej wiązać się będzie ze szczegółową analizą zarówno obecnych przepisów prawnych, jak i koniecznością przeprowadzenia odpowiednich badań stanu bezpieczeństwa ruchu na drodze pod kątem rozmieszczenia reklam typu LED zarówno poza pasem drogowym, jak i w jego obszarze.
 
Z poważaniem
 
Podsekretarz stanu
 
Radosław Stępień
 
Warszawa, dnia 10 lutego 2011 r.

 

mapy

linki

kontakt