przejazdy nienormatywne

 

 

Definicja pojazdu nienormatywnego:

 

pojazd nienormatywny - pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach niniejszej ustawy, albo którego wymiary i masa wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach o ruchu drogowym, z wyłączeniem autobusów w zakresie nacisków osi (art. 4 ust. 25 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz.U. z 2013r. poz. 260))

Art. 39 ust 1 utawy o drogach publicznych  zakazuje poruszania sie po drgach pojazdw innych niż normatywne.

Dopuszczalne wymiary (długość, szerokość, wysokość), masy (całkowita oraz ładowność) i naciski osi pojazdów zostały opisane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.)

 


 - rozporządzenie


 Pojazdy normatywne w zakresie nacisków osi są omówione w ustawie o drogach publicznych:

Art. 41 ust. 4. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, mając na uwadze stan techniczny dróg oraz ochronę dróg przed zniszczeniem.
Art. 41 ust. 5. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, mając na uwadze potrzebę zapewnienia ruchu tranzytowego.
Art. 41 ust. 6. Drogi inne niż określone na podstawie ust. 4 i 5 stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
z dnia 13 maja 2015 r. 
w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
(Dz. U. z 2015 r. poz. 802)

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o drogach publicznych korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych.

Art. 13c. ust. 1 ustawy o drogach publicznych wyszczególnia rodzaje przejazdów oraz stawki opłat za nie:
 
 
1) jednorazowy przejazd w wyznaczonym czasie, po ustalonej trasie, pojazdu nienormatywnego;
 
- Opłatę ustala się jako iloczyn liczby kilometrów przejazdu pojazdu nienormatywnego i stawki opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wielkości parametru tego pojazdu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wielkości więcej niż jednego parametru opłatę ustala się jako sumę opłat z tytułu każdego przekroczenia. Jeżeli przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi występują na kilku osiach pojedynczych lub osiach wielokrotnych pojazdu, opłatę ustala się jako sumę opłat z tytułu każdego przekroczenia.
- Stawki opłaty określa załącznik nr 1 do ustawy.
- Opłatę ustala i pobiera Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad lub upoważniona przez niego państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna. Termin uiszczenia opłaty wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna.
 
 
2) jednorazowy przejazd po drogach krajowych, w wyznaczonym czasie, pojazdu nienormatywnego, który przekracza granicę państwa;
 
- Stawki opłaty wynoszą:
a) 150 zł - za przekroczenie dopuszczalnej długości pojazdu nie więcej niż o 2 m;
b) 150 zł - za przekroczenie dopuszczalnej szerokości pojazdu nieprzekraczającej 3 m;
c) 450 zł - za przekroczenie dopuszczalnych wielkości nacisków osi pojedynczych lub składowych do 15 %.
- Opłatę ustala i pobiera naczelnik urzędu celnego. Opłatę pobiera się przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
3) przejazdy pojazdu nienormatywnego na podstawie zezwolenia wydanego na czas określony;
 
- Opłatę ustala się jako iloczyn liczby dni ważności zezwolenia i stawki opłaty dziennej.
Stawka opłaty dziennej wynosi:
a) 10 zł - za przekroczenie dopuszczalnej szerokości pojazdu;
b) 5 zł - za każdy rozpoczęty 1 m ponad dopuszczalną długość pojazdu;
- Opłatę ustala i pobiera starosta.Termin uiszczenia opłaty wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna.
 
4) przejazdy pojazdu nienormatywnego na podstawie zezwolenia wydanego na czas nieokreślony.
 
- Stawka opłaty dziennej wynosi 20 zł.
- Opłatę ustala i pobiera starosta.Termin uiszczenia opłaty wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna.
 
Opłaty za przejazd nienormatywny ustala się przy udzielaniu zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, w drodze decyzji administracyjnej. 
W przypadku odstąpienia od dokonania przejazdu przed terminem określonym w zezwoleniu opłata podlega zwrotowi. Zwrotu dokonuje organ, który pobrał opłatę.
 

 - ustawa o drogach publicznych

Art. 41 ust. 1 ustawy o drogach publicznych: Koszty związane z określeniem tras przejazdu oraz przystosowaniem odcinków dróg do przejazdu pojazdów nienormatywnych pokrywa dokonujący tych przejazdów.

2. Koszty związane z:
1) określeniem tras przejazdu  - ustala organ właściwy do wydania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego;
2) przystosowaniem odcinków dróg do przejazdu pojazdów nienormatywnych, z wyjątkiem kosztów dostaw, usług i robót wskazanych w zezwoleniu na przejazd pojazdem nienormatywnym, wykonywanych przez dokonującego przejazdu pojazdem nienormatywnym lub na jego rzecz przez odpowiednie podmioty - ustala właściwy zarządca drogi.
3. Minister właściwy do spraw transportu, w drodze rozporządzenia, określa sposób ustalania
kosztów, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ich pokrywania przez dokonującego przejazdu pojazdem nienormatywnym, mając na uwadze długość przejazdu i stopień przystosowania trasy przejazdu.
 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie kosztów związanych z określeniem tras przejazdu (Dz. U. z 2004r. nr 170, poz. 1792)

 
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr 222, poz. 1321) wprowadziła znaczne zmiany do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005, Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) w zakresie przejazdów nienormatywnych. Wzprowadzone zostały m.in. kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienrmatywnwgo:
 
 
 Lp. 
 
 Zezwolenie 
 
 Pojazdy nienormatywne 
 
 Drogi 
1 2 3 4
1
 kategorii
I
 
a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;
gminne, powiatowe, wojewódzkie wskazane w zezwoleniu
2  kategorii
II
a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
c) o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m;
publiczne, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad
3  kategorii III a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
c) o długości nieprzekraczającej:- 15 m dla pojedynczego pojazdu,- 23 m dla zespołu pojazdów,
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;
publiczne
4  kategorii
IV
a) o rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,
c) o długości nieprzekraczającej:- 15 m dla pojedynczego pojazdu,- 23 m dla zespołu pojazdów,- 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;
krajowe
5  kategorii
V
a) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,
c) o długości nieprzekraczającej:- 15 m dla pojedynczego pojazdu,- 23 m dla zespołu pojazdów,- 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
e) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t;
publiczne
6  kategorii
VI  
a) o szerokości nieprzekraczającej:- 3,4 m dla drogi jednojezdniowej,- 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP,
b) o długości nieprzekraczającej:- 15 m dla pojedynczego pojazdu,- 23 m dla zespołu pojazdów,- 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
d) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t,
e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;
krajowe - zgodnie z wykazem dróg, o którym mowa w art. 64c ust. 7
7 kategorii VII a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I-VI,
b) o naciskach osi przekraczających wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;
wyznaczona trasa wskazana w zezwoleniu
 
 


- ustawa Prawo o ruchu drogowym


 

 
Szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na przejazdy nienormatywne określa rozporzadzenie wydane do ustawy prawo o ruchu drogowym.

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 267, poz. 2660)


 

 

 

mapy

linki

kontakt