Progi zwalniające na drogach publicznych

 
 
Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. http://www.pzd.nowotarski.pl/
 
Progi zwalniające są najpopularniejszą i najprostszą metodą uspokojenia ruchu drogowego. 
Szczegółowe wytyczne dotyczące progów zwalniających opisano w załączniku nr 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
 
Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
 
Decyzja o montażu progu zwalniającego wymaga każdorazowo, oprócz przeanalizowania kwestii  prawnych dotyczących możliwości zastosowania takiego rozwiązania w danym miejscu na drodze, wzięcie pod uwagę także pozytywnych jak i negatywnych skutków takiego działania. 
 
Do pozytywnych skutków należą m. in.:
 
- miejscowe ograniczenie prędkości pojazdów kołowych, w szczególności w rejonach szkół, przedszkoli, placów zabaw i innych miejsc szczególnie uczęszczanych przed dzieci,
- niewielki koszt montażu takiego urządzenia i łatwość w jego montażu- zwłaszcza w przypadku próg listowych,
- zmniejszenie natężenia ruchu drogowego, którego część w przypadku montażu progów może przenieść się na drogi równoległe, np. drogi o wyższej kategorii, oraz prawie całkowite wyeliminowanie ruchu tranzytowego z drogi
 
Do negatywnych skutków możemy zaliczyć:
 
- zwiększenie hałasu i drgań w okolicy- szczególnie uciążliwe dla posesji znajdujących się w bliskości zamontowanego progu,
- ponadnormatywna emisja spalin pojazdów które przekraczają próg i tuż po jego przekroczeniu,
- zagrożenie dla rowerzystów którzy przekraczają próg oraz innych kierujących pojazdami jednośladowymi,
- konieczność zwalniania pojazdów uprzywilejowanych- pogotowia, straży pożarnej, policji podczas wykonywania interwencji,
- negatywne oddziaływanie na konstrukcję drogi oraz na urządzenia znajdujące się w drodze- sieci wodociągowe i kanalizacyjne, sieci gazowe, 
- utrudnienia związane z prawidłowym odśnieżaniem jezdni i częste uszkodzenia progów listwowych przy odśnieżaniu, 
- utrudnienia w prawidłowym odwodnieniu drogi,
- częste rozjeżdżanie poboczy i chodników przez kierowców wymijających progi. 
 
Przy ocenie zasadności montażu progów należy także wziąć pod uwagę, iż ze względu na moc obecnych pojazdów próg pozwala zdyscyplinować nieprzepisowych kierowców tylko w odległości kilkudziesięciu metrów. Taka odległość jest wystarczająca aby przeciętnym pojazdem o mocy 100KM osiągnąć prędkość ok. 50 km/h. Ze względu na to iż progi zwalniające są przeważnie montowane na drogach gminnych, a te są z reguły gęsto zabudowane budynkami uciążliwość związana z hałasem, drganiami i spalinami może okazać się dużym problemem. W przypadku rozjeżdżania chodników przez wymijające je pojazdy jest możliwość zastosowania wysokich krawężników (przepisy nakazują co najmniej 10 centymetrowe krawężniki przy chodnikach znajdujących się tuż obok jezdni). Jednak w przypadku niszczenia poboczy aspekt ten jest trudniejszy do rozwiązania. Jest możliwość zastosowania słupków niwelujących ten problem tam gdzie pobocze jest szerokie, lecz tylko częściowo- należy tutaj zachować skrajnię o szerokości 0,5 metra od granicy jezdni do najbliżej niej położonej części słupka- a to wystarczy aby pobocze było rozjeżdżane.     
 
 

Kwestia znaku B-33 

 
Częste kontrowersje wzbudza aspekt dotyczący znaków B-33 którymi oznakowane są progi. Kwestia dotyczy wątpliwości czy znak B-33 zawarty w zestawieniu ze znakiem A-11 z tabliczka T-1 lub tabliczką T-2, obowiązuje tylko w momencie przejazdu przez próg zwalniający, czy też należy ten znak traktować jako zwyczajny znak B-33. 
 
Zakres obowiązywania znaku B-33 reguluje Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.)
 
 
§ 27.
1. Znak B-33 "ograniczenie prędkości" oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość określona na znaku obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 4 i § 32, do miejsca:
1) wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43,
2) umieszczenia znaku D-40 oznaczającego początek strefy zamieszkania,
3) umieszczenia znaków oznaczających odpowiednio początek lub koniec obszaru zabudowanego, o 
których mowa w § 58 ust. 3 i w § 114 ust. 1 pkt 1 i 2.
(...)
4. Znak B-34 "koniec ograniczenia prędkości" oznacza odwołanie ograniczenia prędkości wprowadzonego znakiem B- 33.
§ 32.
1. Znak B-42 "koniec zakazów" oznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami: B-23, B-25, B-26, B-29 i B-33.
2. Jeżeli zakaz wyrażony przez znaki B-25, B-26, B-29, B-33, B-35, B-36, B-37 i B-38 nie jest uprzednio odwołany 
znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania; nie dotyczy to skrzyżowania na 
drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.
 
O wydanie opinii w przedmiotowej kwestii postanowiłem zapytać Ministra Infrastruktury. Poniżej publikuję odpowiedź.
 
M R - 1 - m g - 0 6 5 2 - 3 1 5 / 1 1
Docman:1142321
Warszawa, 29 sierpnia 2011 r.
 
 
Pan
Karol Ochelski
drogipubliczne.eu
 
Szanowny Panie,
W odpowiedzi na  zadane przez  Pana  pytanie  zawarte w piśmie z  1  sierpnia  2011  r.,
w sprawie  zasad umieszczania  znaku drogowego  B-33  przy progach zwalniających,  Biuro 
Informacji i  Promocji  uprzejmie informuje, że zgodnie z pkt. 8.1. załącznika nr 4 
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, 
z późn. zm.), w przypadku umieszczenia znaków A -11a „próg zwalniający” wraz z tabliczką 
T-1 określającą odległość do progu oraz znaku B-33 „ograniczenie prędkości” w sposób 
wskazany na rys. 8.1.8 załącznika (a więc na jednej konstrukcji wsporczej), znaki te określają 
lokalizację oraz prędkość graniczną przejazdu przez próg zwalniający. W przedmiotowym 
przypadku  nie mają więc zastosowania ogólne zasady stosowania znaku B-33, zgodnie 
z którymi ograniczenie wskazane na znaku obowiązuje do najbliższego skrzyżowania lub 
do znaku odwołującego zakaz.
Z wyrazami szacunku
Mikołaj Karpiński
Dyrektor
Biura Informacji i Promocji
Rzecznik Prasowy
 
 
  - pobierz odpowiedź MI
 

mapy

linki

kontakt