kanały technologiczne

kanały technologiczne

 

1

USTAWA z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych wprowadziła istotną zmianę do zarządzania drogami. Nazwana „megaustawą” wprowadziła do ustawy o drogach publicznych definicję kanału technologicznego w art. 4 „kanał technologiczny — ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.”

USTAWA z dnia 7 maja 2010 r.
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.)

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o drogach publicznych podczas budowy lub przebudowy drogi publicznej zobowiązany do zlokalizowania w pasie drogowym kanału technologicznego jest: a) zarządca dróg krajowych
b) zarządca drogi innej niż krajowej jeśli w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji zgłoszono zainteresowanie udostępnieniem kanału. 

Informacje tą zarządca ogłasza na swojej stronie internetowej oraz wysyła ją do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Informacja ta musi zostać opublikowana najpóźniej na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o pozwoleniu na budowę albo dniem zgłoszenia przebudowy dróg

Wzór pisma o zamierzeniu udostępnienia kanału technologicznego

Pismo po umieszczeniu na stronie internetowej BIP wysyła się w formie zeskanowanego z podpisem osoby upoważnionej pliku *.pdf pod adres uke[at]uke.gov.pl wraz z linkiem prowadzącym do ogłoszenia na stronie BIP.

Informację o opublikowanych ogłoszeniach można wyszukać pod adresem: http://www.uke.gov.pl/ktech/ natomiast wykaz inwestycji wybudowanych i udostępnionych znajduje się pod adresem http://uke.gov.pl/ktech/?p=2

Warunki techniczne dla kanałów zostały okreslone w rozporządzeniu: 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
z dnia 21 kwietnia 2015 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 680)