1

 

Natężenie ruchu drogowego wzrasta na całym świecie z powodów zwiększania się współczynnika motoryzacji, liczby ludności oraz gęstości zaludnienia. Zatory na drogach zmniejszają wydajność infrastruktury transportu, wzrasta czas podróżowania, zanieczyszczenie powietrza oraz zużycie paliwa. Gwałtowny rozwój nowych technologii informatycznych dla kontroli w czasie rzeczywistym oraz łączności pozwolił na opracowanie Inteligentnych Systemów Transportu (ITS).

 

Korzyści z wdrożenia rozwiązań ITS [1]:

 

 • zmniejszenie opóźnień między 5% - 40 % przy wdrożeniu systemów kontroli i informacji

 • systemy ITS stosowane na autostradach mogą zmniejszyć liczbę wypadków o 40%, a czas podróży o 60%

 • systemy zarządzania towarami mogą zmniejszyć koszty o 35%

 • systemy automatycznej lokalizacji pojazdów oraz priorytetów dla tranzytu mogą skrócić czas podróży do 50% oraz wpłynąć na wzrost niezawodności o35%

 • systemy kontrolowania incydentów mogą zmniejszyć czas trwania zdarzenia o 40%

 

Systemy ITS możemy podzielić na:

 

 • systemy zarządzania ruchem na drogach

 • systemy zarządzania towarem

 • systemy zarządzania tranzytem

 • systemy zarządzania zdarzeniami

 • systemy zarządzania kryzysowego

 • systemy informacyjne dla podróżnych

 • systemy zarządzania informacjami

 


 

Międzynarodowa organizacja normalizacyjna
opracowała normę ISO TC 204 Intelligent transport systems 

1


 

 

[1] Benefits of Intelligent Transportation Systems Technologies in Urban Areas: A Literature Review PORTLAND STATE UNIVERSITY DEPARTMENT OF CIVIL & ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCHOOL OF URBAN STUDIES AND PLANNING CENTER FOR TRANSPORTATION STUDIES (CTS)

 

Inteligentne Systemy Transportowe w Ustawie o drogach publicznych

Rozdział 4a


Inteligentne systemy transportowe


Art. 43a. 1. W przypadku podjęcia przez zainteresowane podmioty, w szczególności zarządców dróg publicznych poszczególnych kategorii, decyzji o wdrażaniu aplikacji ITS lub usług ITS, podmioty te przy ich wdrażaniu stosują przepisy wydane na podstawie ust. 3, mając na uwadze potrzeby w szczególności użytkowników ITS, w tym szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przy wyborze i wdrażaniu aplikacji ITS i usług ITS stosują odpowiednio następujące zasady:
1) skuteczności - rzeczywiste przyczynianie się do rozwiązania kluczowych wyzwań mających wpływ na transport drogowy w Europie, w szczególności zmniejszenia zatorów, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, zwiększenia efektywności energetycznej transportu, osiągnięcia wyższych poziomów bezpieczeństwa i ochrony użytkowników ITS, w tym szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego;
2) opłacalności - optymalizowanie stosunku kosztów do rezultatów mierzonych realizacją celów;
3) proporcjonalności - zapewnianie różnych poziomów osiągalnej jakości usług ITS i ich wdrażania, z uwzględnieniem specyfiki lokalnej, regionalnej, krajowej i europejskiej, jeżeli jest to celowe;
4) wspierania ciągłości usług ITS - zapewnianie ciągłości usług ITS na obszarze Unii Europejskiej, w szczególności w ramach transeuropejskiej sieci drogowej oraz, w miarę możliwości, na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej; ciągłość usług powinna być zapewniona na poziomie dostosowanym do cech sieci łączących odpowiednio państwa, regiony, a także miasta z obszarami wiejskimi;
5) zapewniania interoperacyjności - zapewnianie, aby ITS oraz procesy gospodarcze będące ich podstawą były zdolne do wymiany danych, informacji i wiedzy, aby umożliwić skuteczne świadczenie usług ITS;
6) wspierania zgodności wstecznej - zapewnianie zdolności ITS do współpracy z istniejącymi systemami służącymi temu samemu celowi bez utrudniania rozwoju nowych technologii, jeżeli jest to celowe;
7) poszanowania istniejącej infrastruktury krajowej i cech sieci drogowej - uwzględnianie naturalnych różnic między cechami sieci drogowych, w szczególności w zakresie natężenia ruchu oraz warunków drogowych związanych z pogodą;
8) promowania równego dostępu - nieutrudnianie dostępu do aplikacji ITS i usług ITS szczególnie zagrożonym uczestnikom ruchu drogowego oraz ich niedyskryminowanie w zakresie tego dostępu;
9) wspierania dojrzałości - wykazywanie, po dokonaniu odpowiedniej oceny ryzyka, odporności innowacyjnych ITS osiągniętej dzięki odpowiedniemu poziomowi zaawansowania technicznego i wykorzystania operacyjnego;
10) zapewniania jakości określania czasu i położenia - wykorzystywanie infrastruktury satelitarnej lub dowolnej innej technologii zapewniającej równorzędne poziomy dokładności na potrzeby aplikacji ITS i usług ITS, które wymagają globalnych, nieprzerwanych, dokładnych i gwarantowanych usług związanych z określaniem czasu i położenia;
11) ułatwiania intermodalności - uwzględnianie przy wdrażaniu ITS kwestii związanych z koordynacją różnych rodzajów transportu, jeżeli jest to celowe;
12) poszanowania spójności - uwzględnianie istniejących zasad, kierunków polityki i działań Unii Europejskiej, które mają zastosowanie w zakresie ITS, w szczególności w dziedzinie normalizacji.
3. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności może określić, w drodze rozporządzenia:
1) po wydaniu przez Komisję Europejską specyfikacji w zakresie wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego, szczegółowe wymagania techniczne lub operacyjne dla aplikacji ITS i usług ITS,
2) sposoby wdrażania aplikacji ITS i usług ITS
- mając na uwadze potrzebę zapewnienia skoordynowanego i spójnego wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego, zaspokajanie w możliwie szerokim zakresie potrzeb użytkowników ITS oraz uwzględniając zasady, o których mowa w ust. 2.

 

 

 
mapy

linki

kontakt