Ustawa o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440).

 

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 13 października 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1734)

na podstawie art. 4a ust. 1

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1406)

na podstawie art. 5 ust. 3

 

 

 
   
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 16 lutego 2005 r.
w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych,
tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582)
 
na podstawie art. 10 ust. 12 
 
   

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
z dnia 2 lipca 2015 r.
w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej 
(Dz. U. z 2015 r.  poz. 1030)

na podstawie art. 13l ust. 2

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Infrastruktury
z dnia 10 czerwca 2010 r.
w sprawie ćwiczeń dla pracowników zarządzającego tunelem, służb ratowniczych i Policji
(Dz. U. z 2010 r. nr 121, poz. 819)

na podstawie art. 24e ust. 4

   

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie dokonywania klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1845)

na podstawie art. 24m ust. 3

     
     
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
z dnia 27 sierpnia 2015 r. 
w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1406)

na podstawie art. 40a ust. 5

 

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
z dnia 19 września 2014 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1608)

na podstawie art. 40 ust. 7

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
z dnia 13 maja 2015 r.
w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
(Dz. U. z 2015 r. poz. 802)

na podstawie art. 41 ust. 2

     
 

Ustawa Prawo budowlane
(Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.)

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie
(Dz. u. z 2015 r. poz. 1744)

na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2

   

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2

 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 680)

na podstawie art. 7 ust. 7

     
 

USTAWA
z dnia 27 października 1994 r.
o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
(Dz.U. 2015 r. poz. 641 z późn. zm.)

   

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 września 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie autostrad płatnych
Dz. U. z 2014 r. poz. 45)

na podstawie  art. 16 ust. 3

     
  OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 września 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia
(Dz. U. z 2015 r. poz.  1502)
  OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
z dnia 19 listopada 2015 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. 2015 r. poz. 2031) 
 

USTAWA Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) 

 

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 8 stycznia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym
(Dz. U. z 2015 r. poz. )

na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 i 2

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 23 lutego 2015 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego
(Dz. U. z 2015 r. poz. 649)

na podstawie art. 10 ust. 1 i 4

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 23 września 2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.)

na podstawie art. 10 ust. 12

 

 

 

 


 

 

 

 
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 22 marca 2011r.
w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera  się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej
(Dz. U. z 2011r. Nr 80, poz. 433)
Na podstawie art. 13ha ust. 6


Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 9 kwietnia 2001r. 

w sprawie zasad koordynacji działań w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa
(Dz. U. z 2001r. Nr 32, poz. 363)
Na podstawie art. 17 pkt 3

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 16 lutego 2005 r. 
w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 583)

Na podstawie art. 18 ust. 7
załącznik 1: Formularz danych o sieci dróg publicznych poza granicami administracyjnymi miast   
załacznik 2: 
Formularz danych o sieci dróg publicznych w granicach administracyjnych miast   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 14 października 2008 r.
w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu
(Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1192)
Na podstawie art. 24d ust. 3 

 

 

 
Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 1 czerwca 2004 r.
w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
(Dz. U. z 2004r. Nr 140, poz. 1481)

Na podstawie art. 40 ust. 1
1
1
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 26 lipca 2004 r. 
w sprawie kosztów związanych z określeniem tras przejazdu 
(Dz. U. z 2004r. nr 170, poz. 1792)
Na podstawie art. 41 ust. 3 
   
   
   
   

 

 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIA DO USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 6 lipca 2010 r.
w sprawie kierowania ruchem drogowym
(Dz.U. z 2010r. Nr 123, poz.840)
bez zmian
Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 i 2

1
1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 września 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach  orazwykonywania nadzoeu nad tym zarządzaniem(Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729)
bez zmian
Na podstawie art. 10 ust. 12 

1
1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 16 października 2007 r.
w sprawie usuwania pojazdów
(Dz.U.z 2007r. Nr 191, poz. 1377 z późn. zm.)
Ostatnia zmiana:  dn. 12.06.2009r. (Dz.U. z 2008r.Nr.100, poz.6491)
Na podstawie art. 50a ust. 5 i art. 130a ust. 11

1
1
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 16 grudnia 2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń
na przejazdy pojazdów nienormatywnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 267, poz. 2660)
bez zmian
Na podstawie art. 64 ust. 6 pkt 1 i 2 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.)
Na podstawie art. 66 ust. 5

 

 


 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 31 lipca 2002 r. 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
(Dz.U. Z 2002r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.)
Ostatnia zmiana dn. 29.04.2011r. (Dz. U. z 2011r. Nr 89, poz. 509)

11

załączniki:

1

Znaki ostrzegawcze 1 Znaki uzupełniające
1 Znaki zakazu 1 Tabliczki do znaków drogowych
1

Znaki nakazu

1 DODATKOWE ZNAKI PIONOWE
1 Znaki informacyjne 1 ZNAKI DROGOWE POZIOME
1 Znaki kierunku i miejscowości 1 SYGNAŁY ŚWIETLNE

 


 


USTAWA
z dnia 16 grudnia 2005 r.

o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego

(Dz. U. z 2005r. Nr 267, poz. 2251, z późn. zm.)
Ostatnia zmiana: dn. 27.02.2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 19 Poz. 100)

 

11

 


USTAWA
z dnia 6 września 2001 r.

o transporcie drogowym

(Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm)
Ostatnia zmiana: dn. 07.04.2011r. (Dz. U. z 2011r. Nr 48 Poz. 247)

 

11

 

 

 


 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów
związanych z wykonywaniem publicznego
transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów
(Dz.U. z 2011r. Nr 40, poz.205)
bez zmian

1ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
(Dz.U. Z 2000r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.)
ostatnia zmiana: 29.04.2010r.  (Dz.U. z 2010r Nr 65, poz.408)

rozporządzenie

załączniki


 

 

 


mapy

linki

kontakt