DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2004/52/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych we Wspólnocie
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U. L 166 z 30.4.2004, str. 124)

1

 


 

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 października 2009 r.
w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych
(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7547)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2009/750/WE)

1

 


 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/96/WE
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej
(Dz.U.UE L z dnia 29 listopada 2008 r.)
(Dz.U.UE.L. z 2008r. Nr 319, poz.59)

1 1

 


DYREKTYWA 2004/54/WE
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej
(Dz.U. L 167 z 30.4.2004, str. 39)

1


mapy

linki

kontakt